Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 1.

Tom III, część 1 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1966

 

Nota bibliograficzna


I. PISMA NAJWCZEŚNIEJSZE 1897-1910

Listy do Redakcji „Wiadomości Salezjańskie” I-II

List z Rzymu do Redaktora „Wiadomości Salezjańskie”

Podziękowanie Matce Boskiej Wspomożycielce Wiernych

Przedostatnia kartka pamiętnika

Wychowawcom - od Kolegi. Słowo wstępne do „Wiadomości Salezjańskich” z 1907 r.

„Wielki”. O św. Janie Bosko

Utwory poetyckie kl. Augusta Hlonda pisane w latach 1900-1905

Apel w sprawie organizacji byłych uczni zakładów ks. Bosko


II. ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE

Orędzie w sprawie koronacji Matki Bożej Piekarskiej

Hasło triumfów

O świętym Janie Bosko

„Don Bosco in Leben der Kirche”. Zum Jahrestag deiner Heiligsprechung

Wstęp do filmu „Don Bosco”

Z dziennika 1939 roku

Klęska Polski a Kościół

„Zaczęła się katechizacja ludzkości przez samego Boga”. List Prymasa Polski Kardynała A. Hlonda do o. Justyna Figasa w Bufalo

Problem religijny jutrzejszego świata

Gdy przyjdzie pełnia czasów

Słowo Prymasa Polski na stulecie Objawienia w La Salette

List noworoczny Prymasa Polski

„Tajemnica Zmartwychwstania”. Wielkanocne orędzie Prymasa Polski

[Przeżywamy czasy trudne...]


III. PRZEDMOWY

Przedmowa do jednodniówki ku uczczeniu Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu 28 IX - 2 X 1927

(Po francusku)

Słowo wstępne do księgi Sodalicyj Mariańskich Akademickich

Przedmowa do zbioru kazań o Akcji Katolickiej

Słowo wstępne do pierwszej publikacji polskiego dzieła o Akcji Katolickiej

Słowo wstępne do jednodniówki: „Bł. Janowi Bosko w hołdzie”, Poznań 1929

Słowo wstępne do broszury „L.O.P.P. do polskiego duchowieństwa katolickiego”

Upoważnienie na druk życiorysu św. Jana Vianney

Przedmowa do wydania polskiego mszału benedyktyńskiego

Słowo wstępne do broszury Otto Forst-Battaglia „Johann Sobieski” wydanej przez N.I.A.K. dla katolików austriackich z okazji 250-lecia odsieczy Wiednia

Słowo wstępne do broszury Otto Forst-Battaglia „Johann Sobieski” wydanej z okazji 250-cia rocznicy odsieczy wiedeńskiej przez N.I.A.K. dla katolików Austrii (tłumaczenie)

Przedmowa do zbioru ustaw Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej pod red. ks. dr St. Brossa

Przedmowa do książki: Augustyn Aufrray „Św. Jan Bosco” 1815-1888. Auturyzowany przekład Anny Zahorskiej. Wyd. II. Warszawa - 1939 - Wydawnictwa Salezjańskie s. VI

Przedmowa do encykliki Plusa XI „Quadragesimo anno”

Wstęp z rozporządzenia o zarządzie majątkiem kościelnym

Przedmowa do wydawnictwa N.I.A.K. „W służbie królewskiego kapłaństwa”

Do wydawnictwa OO. Jezuitów

Do wydawnictwa Herdera z pochwałą książki „Herders-LaienBibel”

Kwartalnikowi rekolekcyjnemu na drogę

Słowo wstępne do dzieła „Żywoty Świętych Pańskich” na wszystkie dni w roku

Pochwała książki „Powszechne Przymierze Kapłańskie Przyjaciół Najświętszego Serca Jezusowego”

Przedmowa do dzieła O. R. Heret’a „Prawo harcerskie”

Słowo wstępne do kwartalnika „Teologia Praktyczna”

Polecenie czasopisma „Teologia Praktyczna”

Słowo wstępne do modlitewnika „Jezu ufam Tobie”

Słowo wstępne do broszury p.t. „Niepokalane Serce Maryi a chwila obecna”

Do Redakcji „Wiadomości Straży Honorowej”

Przedsłowie do Jednodniówki: „Dźwigamy z ruin katedrę i Ostrów Tumski”

Słowo wstępne do Pisma Św. Nowego Testamentu wydanego w Niemczech dla Polaków zagranicą


IV. PISMA DO REDAKCYJ

W sprawie „Gościa Niedzielnego”. Arcypasterska zachęta

Do redakcji „Dziennika Poznańskiego”

Do Redaktora „Przewodnika Katolickiego” w Poznaniu ks. prał. J. Kłosa

Listy gratulacyjne do Redakcji „Rycerza Niepokalanej”

Do Redakcji „Gościa Niedzielnego” z podziękowaniem za życzenia z okazji otrzymania kardynalskiej purpury

Do Redakcji miesięcznika „Tęcza”

List do KAP z okazji dziesiątej rocznicy przybycie ks. Wizytatora Apostolskiego Achilesa Ratti do Polski

Prymas Polski „Dziennikowi Poznańskiemu” na 70-lecie istnienia

Do redakcji „Muzyki Kościelnej” z okazji Kongresu Muzycznego w Poznaniu 10 IX 1929

Na jubileusz dziesięciolecia „Pod znakiem Maryi”

Na trzydziestopięciolecie „Przewodnika Katolickiego”

Do redakcji Dziennika Chicagowskiego „Zjednoczenie”

Do redakcji „Mysterium Christi”

Do O. Redaktora „Szkoły Chrystusowej”

Do redakcji „Ruchu Katolickiego”

Do redakcji „Misje Katolickie”. Pismo gratulacyjne z okazji 50-lecia ich istnienia

Do Redakcji „Misja Wewnętrzna” na adres ks. Biskupa St. Adamskiego w Katowicach

Odezwa do Wiednia z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej, 12 IX 1683 [po niemiecku]

Odezwa do Wiednia z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej [tłumaczenie]

Na pięćdziesięciolecie „Przeglądu Powszechnego”

Do redakcji dwutygodnika „Przechled”, organu Ligii Katolickiej im. św. Wacława w Czechosłowacji

Do redakcji „Gazeta dla Kobiet”, organu Katolickiego Związku Kobiet

Do redakcji wydawnictw różańcowych w Karnkowie

Na dziesięciolecie „Głosu Karmelu”

Do redakcji „Świat niewidomych”

Do ks. dr Józefa Wojtukiewicza, redaktora czasopisma „Ku szczytom”

Do redakcji „Rycerza Niepokalanej”

List do Redaktora „Apostolstwa Chorych” ks. M. Rękasa

Do redakcji „Posłańca Serca Jezusowego” z okazji 75-lecia jego istnienia

Do redakcji „Rycerza Niepokalanej” z okazji 25-lecia jego istnienia

Do redakcji „Pokłosie Salezjańskiego”

Do redakcji „Posłańca Serca Maryi”

[Do Arcybractwa Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi]

„Prymasowskie słowo jubileuszowe” do Redakcji „Gościa Niedzielnego” na 25-lecie jego istnienia


V. PISMA OKOLICZNOŚCIOWIE

Arcypasterska podzięka

W odpowiedzi na pismo hołdownicze polskich związków abstynenckich: Polskiej Ligii Przeciwalkoholowej, Związku Katolickiego Abstynentów „Wyzwolenie” i Związku Nauczycieli Abstynentów z okazji wyniesienia ks. Biskupa A. Hlonda do godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego i Prymasa Polski

W odpowiedzi na adres hołdowniczy Polskich Związków Abstynenckich z okazji wyniesienia do godności kardynalskiej dotychczasowego Prymasa Polski A. Hlonda

Bilet z zaproszeniem na uroczystość objęcia kościoła tyt. Santa Maria de Pace w Rzymie dnia 15 stycznia 1928

Życzenia Bożonarodzeniowe z podziękowaniem

„V. Tydzień Akademika”. Odezwa do społeczeństwa wielkopolskiego

Do polskich harcerzy

List do polskich harcerzy

Błogosławieństwo dla Krucjaty Eucharystycznej

Z życzeniami do polskiej pielgrzymki wyruszającej do Ziemi Świętej - 1929 r

W sprawie polskiej kaplicy w Loreto

Do zakładu salezjańskiego w Daszawie z okazji 25-lecia jego istnienia

Podziękowanie z okazji jubileuszu kapłańskiego

Słowo w sprawie Krucjaty Eucharystycznej do odezwy ks. Józefa Boka TJ Dyrektora Krucjaty Euch. w Polsce

List Prymasa Polski do Rodaków na obczyźnie

„Ratujmy Bazylikę Wileńską”. Odezwa

Orędzie do Słowaków z okazji 1100-lecia założenia w Nitrze pierwszej świątyni chrześcijańskiej (w autentycznym brzmieniu)

Oświadczenie Prymasa Polski kard. Hlonda w wywiadzie udzielonym redaktorowi „Slovak” z okazji uroczystości jubileuszowych odbytych w Nitrze 14 sierpnia 1933 roku

Orędzie do Słowaków z okazji 1100-lecia założenia w Nitrze pierwszej świątyni chrześcijańskiej

List do prezesa Komisji Prasowej Dni Katolickich w Pradze Dr Alfreda Fuchsa - 26-30 czerwiec 1935 r.

Orędzie do Polaków w Australii

Prymasowskie życzenia wigilijne dla wychodźców

Na złoty jubileusz istnienia zgromadzenia Braci Albertynów

Orędzie na Kongres Polaków w Berlinie, 7 marca 1938

Do uczestników Kongresu Salezjańskiego w Częstochowie, maj 1938 r

Odezwa do społeczeństwa polskiego na „Tydzień Akademika”

Życzenia wigilijne dla niewolnej Polski

Odezwa kolędowa na wigilię Bożego Narodzenia 1940 roku

Z listu do L. T. Walkowicza, prezesa polsko amerykańskiego Towarzystwa Historycznego w Chicago. 18 grudnia 1941

List Prymasa Polski do Polaków w Portugalii

Błogosławieństwo prymasowskie na jubileusz 550-lecia istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Do Rodaków, uczestników pielgrzymki polskiej w Naviges, Niemcy, 10 X 1948


VI. OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE

O zadaniach Akcji Katolickiej

Oświadczenie w sprawie Akcji Katolickiej

Oświadczenie w sprawie Akcji Katolickiej

Wskazówki Prymasa Polski w sprawie Y.M.C.A.

Nowe oświadczenie w sprawie Y.M.C.A. - kwiecień 1928

W sprawie zabaw tanecznych na rzecz katolickich organizacyj dobroczynnych

W sprawie nazwy „katolicki”

„Z tułactwa do Ojczyzny”. Oświadczenie

Deklaracja w związku z ustąpieniem z godności arcybiskupa poznańskiego


VII. MEMORIAŁY EPISKOPATU

Uwagi Episkopatu w przedmiocie zmian Konstytucji

W sprawie projektu kodeksu karnego. Głos Episkopatu Polski

„Katolickie Postulaty Konstytucyjne”. Memoriał Episkopatu Polski


VIII. DEKLARACJE RADY SPOŁECZNEJ PRZY PRYMASIE POLSKI

Odezwa Rady Społecznej przy Prymasie Polski

Deklaracja Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie organizacji zawodowej społeczeństwa

Deklaracja Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie stanu gospodarczo-społecznego wsi polskiej

Deklaracja Rady Społecznej przy Prymasie Polski w sprawie uwłaszczenie pracy


IX. PISMA RÓŻNE

Poprawki poufne do rozdziału XXX pamiętników ks. kard. Piotra Gasparriego

Szkice audiencyj odbytych u Ojca Św. Piusa XI

Myśli i wypowiedzi


X. WPISY DO KSIĄG PAMIĄTKOWYCH I DEDYKACJE

Księga pamiątkowa zakładu salezjańskiego w Oświęcimiu

Księga pamiątkowa PP. Norbertanek, Kraków - Zwierzyniec

Księga pamiątkowa 16 pułku ułanów w Bydgoszczy

Księga pamiątkowa OO. Franciszkanów, Katowice-Panewniki

Księga pamiątkowa Ks.Ks. Michalitów, Miejsce Piastowe

„Dziesięciolecie Polski Odrodzonej” - Księga pamiątkowa 1918-1928. Wyd. i nakł. Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków - Warszawa 1928

Księga pamiątkowa Zakładu Lubomirskiego w Krakowie

Księga pamiątkowa Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie

Księga pamiątkowa Muzeum Diecezjalnego w Płocku

Księga pamiątkowa SS. Betanek - Kazimierz Dolny

Księga pamiątkowa OO. Oblatów - Kodeń

Księga pamiątkowa Stefana i Marii Swieżawskich

Pamiętnik ks. kan. prof. Arnolda Marcinkowskiego

Księga pamiątkowa domu „El Pueblo”, Buenos Aires 1934

Księga pamiątkowa ku czci ks. prał. W. Blizińskiego w Liskowie

Księga pamiątkowa SS. Klarysek w Starym Sączu

Księga pamiątkowa OO. Kamedułów - Kraków-Bielany

Księga pamiątkowa ochronki SS. Służebniczek pod wezw. Najśw. Maryii Panny Niepokalanie Poczętej w Krynicy

Księga pamiątkowa Salezjańskiego Instytutu Filozoficznego w Krakowie

Księga pamiątkowa nowicjatu Tow. Salezjańskiego w Czerwińsku nad Wisłą

Księga pamiątkowa Bazyliki Serca Jezusowego w Warszawie

Złota księga Fromborka

Księga pamiątkowa OO. Paulinów - Jasna Góra

Życzenia jubileuszowe na 25-lecie kapłaństwa Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Ignacego Posadzego - luty 1946 rok

Księga pamiątkowa założona 28 kwietnia 1946 r. przy kolegiacie obrządku łacińskiego w Poznaniu celem przekazania potomności ważniejszych wydarzeń

Księga pamiątkowa Tow. Chrystusowego w Poznaniu

Dedykacje pod portretem Prymasa A. Hlonda wykonanym przez Ojca Efrema z Kcyni

Dedykacje pod innymi portretami

Dedykacje na obrazach dla polskiego wychodztwa, wysłanych z okazji Bożego Narodzenia

Tekst na opasce biało-czerwonej okalającej opłatek wysłany dla wychodzców zagranicę

Dedykacje na egzemplarzach kompozycji Feliksa Nowowiejskiego


XI. AKTY OFIAROWANIA I MODLIMY

Akt, którym się Polski Śląsk Górny dnia 9 września 1923 poświęcił się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Akt, którym się męska młodzież Śląska dnia 18 maja 1924 roku na Jasnej Górze poświęciła Matce Najświętszej

Akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów z okazji Zjazdu Katolickiego w Borku, 6-7 VII 1935

Akt poświęcenia się narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny

Modlitwa wychodztwa polskiego do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej

Modlitwa do św. Wojciecha, Patrona Polski, ułożona na uroczystość 950-lecia jego śmierci

Modlitwa o wyniesienie sługi Bożej Królowej Jadwigi na ołtarze

Modlitwa o beatyfikację Siostry Faustyny

Modlitwa do Chrystusa Króla


XII. INSKRYPCJE

Napis na pamiątkowym obrazku z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa - 23 IX 1930

Napis na prymicyjnym obrazku

Napis na obrazku z konsekracji biskupiej

Nekrolog Marii Hlondowej

Napisy nagrobkowe ułożone przez kard. A. Hlonda

Tablica pamiątkowa ku czci Anieli Hr Potulickiej, umieszczona w kościółku w Potulicach nad Notecią

Medal pamiątkowy na 10-lecie sakry biskupiej Antoniego Laubitza, sufragana gnieźnieńskiego

Napis do witraża w kaplicy na Górze Oliwnej

Wskrzeszona Polska swemu patronowi św. Wojciechowi

Napis na pomniku kard. Edmunda Dalbora, Prymasa Polski w Bazylice Gnieźnieńskiej


CORRIGENDA ET ADDENDA

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2719 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone