Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 10.

Tom III, część 10 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł archiwalnych


I. PISMA I PRZEMÓWIENIA KARD. A. HLONDA 1928-1948

Odezwa w sprawie Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na obczyźnie”

Przemówienie kard. A. Hlonda na I. Walnym Zjeździe Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na obczyźnie” Okręg Zachodni w Poznaniu 8 kwietnia 1931 r.

Wywiad redakcji I.K.C. z kard. A. Hlondem w sprawie Seminarium Zagranicznego

Przemówienie kard. A. Hlonda na II Zjeździe Okręgu Zachodniego „Opieka Polska nad Rodakami na obczyźnie” Poznań 26.IV.1932

Odezwa na dzień Opieki Polskiej nad Rodakami na obczyźnie

Kard. A. Hlond do redakcji „Chata Rodzinna”

Testament kard. Augusta Hlonda z 6 VIII 1938

Uzupełnienie do testamentu kard. A. Hlonda 22 X 1948

Przekład słowa wstępnego kard. A. Hlonda do Encykliki „Quadragesimo anno” z 1935 r. w języku hiszpańskim, przedrukowany w: „Restauracion social” Buenos Aires - Noviembre 1935

Koreferet kard. A. Hlonda na konferencji Episkopatu w Gnieźnie 16 IX 1928

Urywki z przemówienia J.Em. ks. Kardynała Prymasa podczas uroczystości koronacji posągu Najśw. Marii Panny Jazłowieckiej w dn. 9.VII.1939 r.

Streszczenie przemówienia ks. Kardynała Augusta Hlonda wygłoszonego w Gnieźnie 17 sierpnia 1948 r. na kursie duszpasterskim

An den Hochwürdigen Klerus und das Katholische Volk in Polnisch - Oberschlesien

Szkic listu pasterskiego na temat społeczny

Szkic listu pasterskiego na Wielki Post 1947 roku

Tekst biletu wizytowego Kardynała Augusta Hlonda

Życzenia Kardynała Hlonda dla uchodźców w Rumunii

Dedykacja kard. A. Hlonda dla ks. Antoniego Baraniaka

Potwierdzenie kupna obrazu Józefa Męciny-Krzesza przez kard. Augusta Hlonda

Wykreślone zdania z „Kroniki choroby ks. Kardynała Prymasa”

Matka Boża /z notatek Kardynała Augusta Hlonda/

Wspomnienie o słudze Bożym ks. Auguście Czartoryskim


II. ZAPISKI, NOTATKI I UWAGI KARD. A. HLONDA 1926-1948

Uwagi kard. A. Hlonda w sprawie procesu beatyfikacyjnego ks. Augusta Czartoryskiego

Notatka w sprawie Mons. d’Herbigny

Notatka w sprawie Akcji Katolickiej

Notatka na piśmie ks. Kazimierza Rolewskiego

Notatka na piśmie w sprawie ćwiczeń na wypadek wojny

Notatka w sprawie wypożyczenia książki „Monte Cassino”

Notatka w sprawie posiedzenia Kapituły „Orła Białego”

Notatka w sprawie ks. prałata Czamańskiego

Notatka w sprawie nominacji kard. A. Hlonda jako delegata Stolicy Świętej dla Kościoła Wschodniego w Polsce

Notatka ks. A. Baraniaka dotycząca charakterystyki kard. A. Hlonda

Notatka odnośnie do medalu ku czci o. Efrema z Kcyni

Na liście o. Efrema przekazującego kard. A. Hlondowi rękopis kard. J. D. Mercier

Inne luźne notatki kard. A. Hlonda

Notatki w sprawie orędzia do ludności Ziem Odzyskanych

Porządek obrad Komisji Episkopatu dla spraw Akcji Katolickiej, Warszawa dnia 11 stycznia 1937 r. godzina 10

Notatki dot. Komisji Prawnej z 8 II 1938

Notatki kard. A. Hlonda na piśmie F. Marmmagi w sprawach kościelnych

Notatki kard. A. Hlonda dot. Konferencji Episkopatu z lat 1938/39

Program Konferencji Episkopatu z 26 i 27 IV 1939

Rachunki kard. Augusta Hlonda za rok 1936

Ks. Szczęsny Detloff do kasy kurii abpiej w Poznaniu

Rachunek dla dr Jana Hlonda za nagrobki rodzinne

Drobne zapiski kard. A. Hlonda z okresu pobytu w Rzymie 1939-40

Notatki kard. A. Hlonda na kopiach rachunków Banku Watykańskiego


III. PISMA URZĘDOWE KARD. A. HLONDA 1928-1945

Pismo kard. A. Hlonda do Kongregacji Konsystorskiej

Relatio Archiepiscopi Gnesnensis secreta ad mentem decreti S. Congregationis Consistorialis de die 15.II.1919

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie erekcji domu MSF w Kruszewie

Dekret zniesienia parafii Górka Klasztorna przez kard. A. Hlonda

Sprawozdanie Kancelarii Prymasa Polski w sprawie opieki duszpasterskiej nad polskimi robotnikami sezonowymi w Niemczech

Pisma związane z jurysdykcją dla księży na Ziemie Odzyskane

Dokument jurysdykcyjny wystawiony ks. K. Wiatrowemu


IV. MEMORIAŁY I RAPORTY KARD. A. HLONDA 1930-1948

Memoriale sulle terre beneficiali divise dal confine polacco-germanice

Uwagi Mons. Giuseppe Pizzardo w sprawie beneficjów kościelnych położonych na terenie granicznym

Kardynałowie A. Hlond i A. Kakowski do Kazimierza Bartla

Kardynałowie A. Hlond i A. Kakowski do premiera K. Bartla

Memoriał wręczony przez kardynałów A. Hlonda i A. Kakowskiego premierowi Kazimierzowi Bartlowi 10.2.1930

Memoriale sulla situazione religioso-politica in Polonia

Informazioni secrete sulla situazione religioso-politica in Polonia. Redakcja druga

Memoriale sull’azione unionistica in Polonia

La cinque Amministrazioni Apostoliche create in Polonia nell’agosto 1945

Note sulle condizioni politiche e religiose in Polonia

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Francisco Marmaggi

Pro Memoria sulla Nota personale dell’Amaciatere prezze la Santa Sede del 12 marzo 1934

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie ks. Teofila Bromboszcza

Abp Francesco Marmaggi do kard. A. Hlonda

Interrogationes

Formularze pytań dotyczących ks. T. Bromboszcza

Zeznania spisane przez ks. Nikodema Mędlewskiego

Sprawozdanie z przeprowadzonych zeznań przez ks. N. Mędlewskiego

Zeznania poszczególnych świadków w sprawie ks. T. Bromboszcza

Kard. A. Hlond do apba F. Marmaggi

Memoriale sull'inchiesta riguarda alle [...] dal sac. Jarczyk contro Mons. Teofile Bromboszcz


V. STATUTY UŁOŻONE PRZEZ KARD. A. HLONDA 1930-1948

Karta tytułowa statutów dla Seminariów w Gnieźnie i Poznaniu

Statut dla Seminariów Diecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu

Projekt statutu duszpasterstwa wojskowego


VI. LUŹNE MYŚLI I WYPOWIEDZI KARD. A. HLONDA 1940-1948

Kościół i papież

Cywilizacja chrześcijańska

Rodzina

Zestawienie spraw małżeńskich w sądach biskupich


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2260 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone