Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 14.

Tom IV, część 14 - Korespondencja 1916-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA BISKUPA ANATOLA NOWAK, SUFRAGANA KRAKOWSKIEGO Z KS. AUGUSTEM HLONDEM, DYREKTOREM SALESIANUM WE WIEDNIU: 13 X 1916 - 21 V 1917

11.10.1916

16.01.1917

07.02.1917

17.02.1917

19.02.1917

08.03.1917

26.03.1917

21.05.1917


II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z KS. BISKUPEM ANTONIM LAUBITZEM, SUFRAGANEM GNIEŹNIEŃSKIM: 18 X 1926 - 21 XII 1938

Bp. A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 18.10.1926

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 18.01.1934

Bp. A. Laubitz do kard. A. Hlonda - Telegram - 20.04.1935

Program przyjęcia delegatów Polonii 13 VIII 1934 w Poznaniu

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza

- 19.07.1936
- 08.11.1937
- 21.12.1938


III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z KOLEGIATĄ ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU 28 III 1928 - 9 II 1939

Kard. A. Hlond do ks. Radcy Juliana Janickiego - 25.09.1928

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 28.03.1930

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka - 28.03.1930

Kard. A. Hlond do Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Walerego Adamskiego - 16.10.1930

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - [brak daty]

Dataria Apostolska do kard. A. Hlonda - 18.11.1930

Kapituła Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu do kard. A. Hlonda

- 04.01.1932
- 30.09.1932

Aneks do listu Kapituły Kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu z dnia 30 września 1932 roku

Polecenie pisma przez kard. A. Hlonda - 07.10.1932

Kard. A. Hlond do kard. Guliusza serafini - 20.10.1930

Kard. A. Hlond do Kapituły Kolegiaty Marii Magdaleny w Poznaniu - 04.10.1030

Kapituła Kolegiacka św. Marii Magdaleny do kard. A. Hlonda - 07.10.1930

Ks. T. Zakrzewski do Kapituły Kolegiaty Poznańskiej - 22.11.1932

W sprawie redukcji obowiązków chórowych Kapituły Kolegiackiej św. Marii Magdaleny w Poznaniu - 01.12.1932

Kancelarja Prymasa Polski do ks. Stefana Zwolskiego - 18.04.1933

Kuria Arcybiskupia do redakcji Miesięcznika Końcielnego - 25.01.1935

Ks. Paweł Steinmets do kard. A. Hlonda - 10.06.1935

Kapituła Kolegiecka św. Marii Magdaleny do kard. Augusta Hlonda - 04.03.1936

Kard. A. Hlond do kard. Serafini

- 27.01.1937
- 06.02.1937

Koncept pism urzędowych w sprawie udzielenia dyspensy od obowiązków chórowych przez Kongregację Soboru dla Kapituły Kologiackiej św. Marii Magdaleny w Poznania

Odpowiedź Kasy Kancelarii Prymasa Polski

Reskrypt Kongregacji Soboru dla Kolegiackiej Kapituły w Poznaniu św. Marii Magdaleny z 23 lutego 1937 roku

Ks. Paweł Steinmetz do kard. A. Hlonda - 06.08.1938

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 09.02.1939

Brewe Apostolskie Piusa XI dot. Kapituły Kolegiackiej św. Marii Magdaleny w Poznaniu - 15.01.1939

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Steinmetza - 09.02.1939

Kancelaria Prymasa Polski do Komisji Dewizowej - 16.12.1938


IV. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE KRUCJATY EUCHARYSTYCZNEJ W POLSCE - 1 VIII 1927 - 30 IV 1938

Ks. Józef Bok TJ do kard. A. Hlonda

- 01.08.1927
- 14.09.1927

Błogosławieństwo kard. Augusta Hlonda dla Krucjaty Eucharystycznej - 18.11.1927

Ks. Władysław Jankiewicz do kard. A. Hlonda - 30.10.1927

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda - 20.03.1928

Błogosławieństwo kard. A. Hlonda dla Krucjaty Eucharystycznej - 19.03.1928

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda

- 22.03.1928
- 04.05.1928
- 02.10.1931
- 27.03.1933

Kard. A. Hlond do ks. J. Boka TJ - 17.04.1933

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda

- 07.06.1933
- 26.07.1933
- 20.09.1933

Ks. Henryk Zborowski do ks. J. Boka TJ - 27.09.1933

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda

- 27.11.1932
- 28.11.1933

[Odpowiedź kard. A. Hlonda]

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda - 12.02.1934

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 17.01.1936

Kancelarja Prymasa Polski do M. U. Ledóchowskiej - 20.01.1936

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda - 17.01.1937

[Odpowiedź Kancelarii Prymasa Polski] - 26.01.1937

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda - 05.03.1937

Bp Jan Lorek do kard. A. Hlonda - 06.03.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 02.04.1937

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 14.11.1937

Aneks: Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda

- 10.11.1937
- 18.11.1937

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 07.08.1937

Bp Włodzimierz Jasiński do kard. A. Hlonda - 30.09.1937

Ks. J. Bok TJ do kard. A. Hlonda - 05.12.1937

O. Włodzimierz Ledóchowski do kard. A. Hlonda - 21.12.1937

Kard. A. Hlond do o. Wł. Ledóchowskiego TJ - 05.01.1937

Ks. Józef Bok TJ do kard. A. Hlonda - 20.02.1937

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w Polsce - 07.01.1938

Ks. Władysław Lohn TJ do kard. A. Hlonda - 11.01.1938

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 12.01.1938

Abp Filip Cortesi do kard. A. Hlonda - 18.01.1938

Ks. Wł. Ledóchowski do kard. A. Hlonda

- Telegram - 15.01.1938
- 25.01.1938
- 25.01.1938

Kard. A. Hlond do o. Wł. Ledóchowskiego TJ - 31.01.1938

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszów w sprawie Krucjaty Eucharystycznej w Polsce - 03.02.1938

Kard. A. Hlond do o. Wł. Ledóchowskiego TJ - 04.02.1938

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 10.03.1938

Bp Stanisław Rospond do Kancelarii Prymasa polski - 16.03.1938

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka] - 29.03.1938

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 22.06.1938

Załącznik do listu bpa St. Adamskiego z 22 III 1938: O. Wł. Ledóchowski do bpa Stanisława Adamskiego - 17.03.1938

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Adamskiego - 28.03.1938

M. Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlond

- 30.04.1938
- 26.07.1938

Ks. Józef Cyrek TJ do kard. A. Hlonda - 31.03.1939

Odpowiedź kard. Hlonda z podziękowaniem na tymże liście - 07.04.1939


ANEKSY ZWIĄZANE Z KORESPONDENCJĄ KARD. A. HLONDA DOTYCZĄCĄ KRUCJATY EUCHARYSTYCZNEJ W POLSCE

Aneks I: Projekt statutu Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce

Aneks II: Projekt statutu Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce

Aneks III: Tekst właściwy statutu Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce

Załącznik IV: Statut Krucjaty Eucharystycznej

Aneks V: Regulamin Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej uzgodniony między Episkopatem a Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i ogłoszony przez Ministra W.R. i O.P. okólnikiem z dnia 8 lipca 1937 r.

Aneks VI: W sprawie Krucjaty Eucharystycznej Dzieci

Tekst dekretu erekcji Koła Krucjaty Eucharystycznej


V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE ZAKONU SŁUŻBY BOZEJ: 24 IX 1929 - 17 I 1938

Witold Czartoryski do kard. A. Hlonda - 05.10.1931

Kard. A. Hlond do prof. Stefana Dąbrowskiego - 23.11.1933

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 25.11.1933

Witold Czartoryski do kard. A. Hlonda - 01.05.1934

Prof. Stefan Czartoryski do kard. A. Hlonda - 1935

Lista Członków Zakonu Służby Bożej

Ks. Witold Czartoryski do kard. A. Hlonda - 28.10.1937

Kard. A. Hlond do ks. Witolda Czartoryskiego - 04.12.1937

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 19.11.1937

Aneks do listu prof. St. Dąbrowskiego z 19 XI 1937 r. - 11.11.1937

Zawiadomienie w sprawie zebrania członków Zakonu Służby Bożej

Lista członków zakonu Służby Bożej i innych osób ułożona przez prof. Stefana Dąbrowskiego celem doręczenia im egzemplarzy Uchwał I. Polskiego Synodu Plenarnego


ANEKSY DO KORESPONDENCJI ZAKONU SŁUŻBY BOŻEJ

Aneks I: Zakon Służby Bożej w narodzie polskim

- 1. Postanowienia ogólne
- II. Obowiązki członków
- III. Władze
- IV. Prymas
- V. Kapituła
- VI. Rada Zakonu
- VII. Legat
- VIII. Kanclerz
- IX. Skarbnik i Zastępca Kanclerza
- X. Walne Zgromadzenia
- XI. Przyjmowanie członków
- XII. Postanowienia przejściowe
- XIII. Postanowienia końcowe

Aneks II: Program rekolekcyj Zakonu Służby Bożej - Warszawa 5-7 IV 1930

Aneks III: Sprawozdanie z posiedzenia Rady Z.S.B. 30 i 31.V.1931 r.

Aneks IV: Sprawozdanie - 24.11.1935


VI. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z PRZEŁOŻONYMI SEMINARIUM WSCHODNIEGO W DUBNIE 14 V 1932 - 20 I 1938

O. Antoni Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 14.05.1932

Kard. A. Hlond do ks. A. Dąbrowskiego TJ - 20.12.1932

O. A. Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 22.12.1932
- 13.04.1933

Kard. A. Hlond do o. Dąbrowskiego TJ - 17.04.1933

O. Józef Łopuszański do kard. A. Hlonda - 21.04.1933

Ks. A. Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 03.08.1933
- 28.08.1933
- 30.06.1936

Ks. Feliks Rosemann T.J. do kard. A. Hlonda - - 17.07.1936

O. Antoni Dąbrowski SJ do kard. A. Hlonda - 20.01.1938


VII. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE UNIWERSYTETU KATOLICKIEGO W LUBLINIE 5 VII 1926 - 13 XII 1927

Ks. Józef Kruszyński do ks. abpa A. Hlonda

- 05.07.1926
- 15.12.1926

Kard. A. Hlond do ks. J. Kruszyńskiego - 20.12.1926

Bp Marian Fulman do kard. A. Hlonda - 25.02.1927

Ks. abp August Hlond do kard. Al. Kakowskiego - 19.03.1927

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 26.03.1927

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 29.03.1927

Kard. A. Hlond do kard. L. Lauri - 29.03.1927

O. Jacek Woroniecki do kard. Augusta Hlonda - 05.05.1927

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 19.05.1927

O. D. G. Michiels do kard. A. Hlonda - 19.05.1927

O. Jacek Woroniecki OP do kard. A. Hlonda - 26.06.1927

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 05.07.1927

O. Jacek Woroniecki do kard. A. Hlonda - 19.07.1927

Kuria Biskupia w Lublinie do kard. A. Hlonda - 20.07.1927

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 16.08.1927

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 12.09.1927

O. Jacek Woroniecki do kard. A. Hlonda - 08.10.1927

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda

- 10.10.1927
- 19.10.1927
- 22.10.1927

Kard. A. Hlond do J. Kruszyńskiego - 25.10.1927

O. D. G. Michiels do kard. A. Hlonda - 27.10.1927

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 13.12.1927


ANEKSY DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Relatio de vita communi sacerdotum studentium Universitatis Catholicae Lublinensis in convictu theologico degentium

Summa disciplinarum in Facultate Juris Canonici quadriennio absolvendarum

Sprawozdanie ze stanu Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie za czas od 1 marca 1927 r. do 1 lipca 1927 r. przedstawione Konferencji Najdostojniejszego Episkopatu Polskiego odbytej w Warszawie dn. 30 czerwca 1927 r.

- 1. Personel Uniwersytetu
- 2. Uprawnienia
- 3. Finanse
- 4. Konwikt

Sprawozdanie rachunkowe Uniwersytetu Lubelskiego za czas od 1. marca 1927 r. do 25 czerwca 1927 [1]

Zaległości Kuryj: Książęco-Metropolitalnej w Krakowie, Tarnowskiej i Częstochowskiej

Wykaz Kurji Diecezjalnych, które wpłaciły dodatkową zapomogę

Sprawozdanie rachunkowe Uniwersytetu Lubelskiego za czas od 1 marca 1927 r. do 25 czerwca 1927 r. [2]

Sprawozdanie rachunkowe Uniwersytetu Lubelskiego za czas od 1 marca 1927 r. do 25 czerwca 1927 r. [3]

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do ks. abpa Augusta Hlonda, Prymasa Polski


VIII. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA EDMUNDA DALBORA Z AMBASADĄ POLSKĄ PRZY WATYKANIE 4 VI 1919 - 5 V 1922

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do kard. E. Dalbora - 04.06.1919

Józef Wierusz Kowalski do abpa Edmunda Dalbora - 01.06.1919

Abp Edmund Dalbor do Min. Spraw Zagranicznych Polskich

- 04.06.1919
- 13.06.1919

Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kard. A. Dalbora

- 26.07.1919
- 16.07.1919

Abp Edmund Dalbor do Poselstwa Polskiego przy Watykanie - 16.07.1919

Józef Wierusz Kowalski do kard. Edmunda Dalbora - 07.02.1920

Władysław Skrzyński do kard. E. Dalbora - 06.03.1922

Załącznik do listu Wł. Skrzyńskiego z 6.4.1922

Kard. Edmund Dalbor do Olgiera Czarnkowskiego - 19.02.1920

Kard. Edmund Dalbor do Wł. Skrzyńskiego - 10.04.1921

Memorjał Olgierda Czarnowskiego w sprawie polskiej ludności przymusowo nawróconej na prawosławie w ubiegłym wieku

Wł. Skrzyński do kard. E. Dalbora - 28.04.1922

Olgierd Czarnkowski do kard. Edmunda Dalbora - 05.05.1922


IX. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z AMBASADĄ POLSKĄ PRZY WATYKANIE 10 VIII 1928 - 8 XI 1938

Władysław Skrzyński do kard. A. Hlonda

- 10.08.1928
- 16.11.1928
- 31.05.1929

Radca ambasady Tomaszewski do kard. A. Hlonda

- 10.06.1929
- 27.06.1929

Władysław Skrzyński do kard. A. Hlonda

- sobota /1933?/
- poniedziałek
- 07.05.1933

Kard. A. Hlond do Władysława Skrzyńskiego - 28.02.1934

Władysław Skrzyński do kard. A. Hlonda

- 06.03.1934
- 14.03.1934
- 10.11.1934
- 13.11.1934
- 17.06.1936
- wtorek

Stanisław Janikowski do kard. A. Hlonda - 15.06.1938

Wł. Skrzyński do kard. A. Hlonda - 08.11.1938


X. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z PRZEDSTAWICIELAMI EPISKOPATU I KSIĘŻMI 1927-1948

Kard. Laurentio Lauri do kard. A. Hlonda - 05.02.1931

Kard. Caietano Laurenti do kard. A. Hlonda - 04.02.1931

Kard. A. Hlond do ks. kan. W. Dymka - 13.10.1927

Minister Pracy i Opieki Społecznej do kard. A. Hlonda - 24.09.1929

Kard. A. Hlond do bpa Walentego Dymka

- 26.09.1929
- 28.10.1929

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Fr. Marmaggi - Telegram

O. Maksymilian Kolbe do kard. A. Hlonda - 11.02.1938

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 16.09.1930

Ks. Antoni Stychel do kard. A. Hlonda - 09.10.1928

Kard. A. Hlond do ks. J. Pradzyńskiego - 29.09.1928

Kard. A. Hlond do ks. Stefana Zwolińskiego - 29.09.1928

Kard. A. Hlond do ks. Edmunda Majkowskiego - 28.03.1928

Notatka ks. Edmunda Majkowskiego poczyniona na liście kard. A. Hlonda z 28 III 1928

Ks. Edmund Majkowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

List Kardynała A. Hlonda do ks. Rektora Niższego Seminarium w Gorzowie z podziękowaniem za kalendarz Ziem Odzyskanych - 16.02.1948

Kardynał August Hlond do ks. Laszlo Adam SDB - 26.03.1940


XI. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI 1935-1942

A. Wysocki do kard. A. Hlonda - 23.12.1935

Kard. A. Hlond do Alfreda Wysockiego - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Klemensa Jędrzejewskiego

- 09.11.1939
- 23.04.1941
- 14.06.1941
- 11.02.1942

Kard. A. Hlond do Prezydium Związku Polaków we Francji - [brak daty]


XII. KORESPONDENCJA DOTYCZACA KARD. A. HLONDA 1927-1930

Ks. Antoni Śródka do ks. Antoniego Hlonda - 17.04.1927

Ks. Antoni Hlond do ks. Wojciecha Balawajdra

- 05.09.1928
- 29.08.1930


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2409 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone