Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 15

Tom VI, część 15 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PISMA URZĘDOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ DO KARD. A. HLONDA I EPISKOPATU POLSKIEGO W SPRAWIE UPRAWNIEŃ I PRZYWILEJÓW W OKRESIE WOJNY I PO WOJNIE - 17 XII 1939-23 XII 1946

Biskupi polscy do Kongregacji Sakramentów w sprawie dyspensy od wieku wymaganego do święceń kapłańskich

Nuncjusz Ap. Cezary Orsenigo do Mons. Edwarda van Blerico

Wykaz uprawnień i przywilejów udzielonych kapłanom polskim przez papieża Piusa XII 5 lipca 1940 roku

Św. Kongregacja Soboru do ks. Edwarda van Blerico

W sprawie postu eucharystycznego do ks. Ed. van. Blerico

Św. Kongregacja Oficjum do ks. Edw. van Blerico

Św. Kongregacja Soboru do ordynariusza gnieźnieńskiego
- N. 160/41 - 14.01.1941
- N. 161/41 - 14.01.1941
- N. 180/41 - 18.01.1941

Sekretariat Stanu w sprawie nadzwyczajnych uprawnień dla duchownych Kościoła Kat. w t.zw. „Reichsgau Wartheland”

Wykaz przywilejów udzielonych arbp. wrocławskiemu kard. Adolfowi Bertramowi dla t.zw. „Warthegau” - 22 XII 1941

Wykaz przywilejów udzielonych ordynariuszom polskim 11 XII 1942

Sacra Congregatio Consistorialis, Index facultatum quinquennalium

Wykaz nadzwyczajnych uprawnień udzielonych kard. A. Hlondowi przez Stolicę Apostolską dnia 8 lipca 1945 roku

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 28.10.1946

Aneks

Wykaz nadzwyczajnych uprawnień udzielonych Kard. A. Hlondowi przez Św. Kongregację Konsystorialną - Rzym 23 XII 1946


II. PISMA URZĘDOWE KARD. A. HLONDA DOTYCZACE INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH - 6.I.1947 - 12.VIII.1947

Statut Zrzeszenia księży Muzyków

Tekst dekretu w sprawie Trybunałów Kościelnych w Polsce

Projekt statutu Kolegium dla spraw duszpasterskich przy Kurii Arcybiskupiej Warszawskiej

Statut Kolegium dla spraw duszpasterskich przy Kurii Arcybiskupiej Warszawskiej


III. PISMA URZĘDOWE KARD. A. HLOND W SPRAWIE NOMINACJI BISKUPÓW POLSKICH - 18 V 1946 - 9 III 1948

W sprawie nominacji ks. Stefana Wyszyńskiego na biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej

W sprawie nominacji biskupa sufragana włocławskiego ks. dr Franciszka Korszyńskiego

Kard. A. Hlond do bpów nominatów Z. Choromańskiego i W. Majewskiego

W sprawie nominacji biskupów Z. Choromańskiego i W . Majewskiego

W sprawie nominacji bpa Ignacego Świrskiego

Kard. A. Hlond w sprawie nominacji bpa L. Bernackiego

Telegram z Sekretariatu Stanu w sprawie bpa L. Bernackiego

W sprawie nominacji bpa Michała Klepacza

Kard. A. Hlond do bpa Mariana Jankowskiego

Zawiadomienie o nominacji bpa Wł. Suszyńskiego

I. Notatka kard. A. Hlonda w sprawie wystawienia świadectw biskupom konsekrowanym przez Prymasa Polski

II. Notatka w sprawie listów wysyłanych do bpów nominatów

Świadectwa konsekracji biskupiej udzielonej przez ks. Prymasa Augusta Hlonda bpowi Arkadiuszowi Lisieckiemu - 24 X 1926

Świadectwo sakry biskupiej wystawione ks. bpowi St. Wyszyńskiemu

Świadectwo sakry biskupiej wystawione biskupom Wacławowi Majewskiemu i Zygmuntowi Choromańskiemu

Świadectwo sakry biskupiej wystawione bpowi L. Bernackiemu

Protokół objęcia rządów w archidiecezji wileńskiej należącej do Litwy przez Edmunda Basysa - Wilno 17 VI 1947


IV. FRAGMENTY KRONIK ZAKŁADÓW SALEZJAŃSKICH W OŚWIĘCIMIU, MYSŁOWICACH, OSTRZESZOWIE I POZNANIU - 1902-1948

Z kroniki Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu - 1894 roku

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu za rok 1902

Kronika Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu 1905 roku

Kronika Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu. Rok Pański 1906

Z notatek monograficznych za rok szkolny 1910/11

W sprawie pobytu ks. Pawła Albery, generała XX. Salezjanów w Zakładach Salezjańskich w Galicji - październik 1911

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu 1914-1917

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu za rok 1903 prowadzona przez ks. Emanuela Manassero, dyrektora zakładu. Rękopis

Mysłowice - Kronika 2.II-VII.38

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Ostrzeszowie w latach szkolnych od 1932/22 do 1936/37

Z kroniki Zakładu Salezjańskiego w Poznaniu 1945-1946

Cronaca della casa di Valsalice 1887-1895 scritta da D. Michele Vota SDB

Kronika bazyliki Najśw. Serca Jezusowego w Warszawie 1931-1948


IV. PISMA URZĘDOWE I PRYWATNE DOTYCZĄCE SALEZJAŃSKIEJ DZIAŁALNOŚCI KARD. HLONDA - 1903-1948

Wykaz personelu Zakładu Sal. w Oświęcimiu na rok 1901

Wykaz personelu i jego zajęć w Zakładzie Salezjańskim w Oswięcimiu na rok szkolny 1903-1904

Plan zajęć i urzędów na rok szkolny 1904 w Oświęcimiu

Plan godzin lekcyjnych w Zakładzie Sal. w Oświęcimiu na rok szkolny 1904

Dodatek do Zakładu Sal. w Oswięcimiu. Sprawy personalne na rok szkolny 1904

Protokół z wyboru delegata i zastępcy delegata na Kapitułę Inspektorialną w Oświęcimiu 1 czerwca 1904

Bp Anatol Nowak do ks. Emanuela Manassero - 23.01.1905

Sekretariat Inspektora Tow. Sal. w Oświęcimiu do ks. Walentego Kozaka, dyrektora Zakł. Sal. w Przemyślu

Sekretariat Inspektoratu Tow. Sal. w Oświęcimiu do ks. Walentego Kozaka, dyrektora zakładu przemyskiego - 27.10.1913

Aneks w sprawie długu zaciągniętego w Wiedeńskim Banku Kredytowym

Tekst kwestionariusza dot. Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu za rok 1918

Zaproszenie na uroczystości kanonizacyjne św. Jana Bosko w bazylice Serca Jezusowego w Warszawie 24-27 maja 1934

Zaproszenie na uroczyste poświęcenie sztandaru gimnazjalnego w Ostrzeszowie 13 maja 1934 r.

Zaproszenie na poświęcenie nowego Kolegium Salezjańskiego w Ostrzeszowie 23-24 XI 1935

Wpisy w księgę pamiątkową Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu
- 25-lecie Salezjanów w Polsce
- Kardynał Jan Cagliero - Oświęcim 1924
- Z okazji konsekracji pierwszego biskupa sląskiego J.E. ks. dr. Augusta Hlonda
- Ks. Robert Riccardi SDB - 31 XII 1923
- Wizyta Kardynałów B. Griffina i A. Hlonda w Oświęcimiu 9 czerwca 1947 roku
- Wpis Kard. B. Griffina w Księgę pam. Zakł. Sal. w Oświęcimiu

Ks. Piotr Tirone, prowincjał X.X. Salezjanów w Polsce do Pomocników i Pomocnic Salezjańskich na Śląsku Polskim

Projekt przemówienia ks. A. Symiora, inspektora Tow. Sal. z okazji przyjazdu Kard. A. Hlonda do Marszałków w 1931

Przemówienie ks. Teodora Kurpisza wygłoszone w Marszałkach z okazji przyjazdu kard. A. Hlonda dnia 27 X 1933 roku

Porządek ceremonii pogrzebowej ś.p. J.Em. ks. Kardynała Prymasa Polski Augusta Hlonda, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego


VI. MATERIAŁY ARCHIWALNE ZWIĄZANE Z KORONACJĄ OBRAZU MATKI BOSKIEJ ŚWIĘTOGÓRSKIEJ W GOSTYNIU - 26 CZERWCA 1928 ROKU

Pismo ks. Władysława Służałka przełożonego Kongregacji Oratorianów św. Filipa Nereusza w sprawie koronacji M.B. na Świętej Górze w Gostyniu

Reskrypt papieski zezwalający na koronację M.B. Gostyńskiej

Przekład polski dekretu koronacyjnego MB na Świętej Górze w Gostyniu

List ks. kard. P. Gasparri do kard. A. Hlonda Prymasa Polski z okazji Kongresu Mariańskiego i koronacji M.B. w Gostyniu na Świętej Górze - 05.06.1928

Formuła przysięgi złożonej przez ks. Wł. Służałka w związku z koronacją obrazu MB Świętogórskiej w Gostyniu

Dokument stwierdzający akt koronacji Matki Boskiej Świętogórskiej w Gostyniu 24 VI 1928

Toast wygłoszony przez ks. Wł. Służałka w refektarzu Ks.Ks. Filipinów z okazji koronacji MB Świętogórskiej 24 VI 1928

Memoriał w sprawie kultu Matki Boskiej Świętogórskiej w związku z koronacją obrazu MB na Świętej Górze w Gostyniu

Kazanie wygłoszone przez N. X. biskupa Karola Radońskiego w czasie IX. Zjazdu Katolickiego na uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w Gostyniu 24 czerwca 1928

Kazimierz Służałek, Wspomnienia o koronacji Matki Boskiej Świętogórskiej w Gostyniu 24 VI 1928 - rękopis


VII. WSPOMNIENIA DOTYCZĄCE POCZĄTKÓW ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO W POLSCE I WE WŁOSZECH ORAZ OSOBY KARD. AUGUSTA HLONDA

Ks. Antoni Kotarski SDB, Wspomnienia z życia salezjańskiego od 14 czerwca 1887 roku... aż do września 1946 roku

Ks. Augustyn Piechura SDB, Życie zakonne X. Prymasa

Sac. Pietro Tirone SDB, La Congregazione Salesiana nel Nord-Est d’Europa

Ks. Laszlo Adam SDB, były inspektor węgierski, Wspomnienia o Kardynale Auguście Hlondzie

Wspomnienia o kard. Hlondzie, nadesłane przez był.(ego) inspektora węgierskiego Adam Ladislao

Ks. Jan Woś SDB, Wspomnienia 1945/46 (rękopis)

Stanisław Wachowiak, b. wojewoda pomorski i działacz polityczno-społeczny, ur. 7 V 1890 Smolice pow. gostyński, zm. w Brazylii, czasy, które przeżyłem, Sao Paulo 1960 (wspomnienia), maszynopis ss. 529
- Kard. A. Hlond, Prymas Polski
- Kard. Adam Stefan Sapieha, abp krakowski
- Kard. Edmund Dalbor, abp poznański i gnieźnieński, Prymas Polski
- Bp Stanisław Adamski, ordynariusz katowicki
- Abp Stanisław Gall, Bp polowy wojsk polskich i sufragan warszawski
- Bp Teodor Kubina, ord. częstochowski
- Bp Antoni Laubitz, sufragan gnieźnieński
- Bp Stanisław Wojciech Okoniewski, biskup chełmiński
- Biskup Augustyn Rosentreter, ordynariusz chełmiński
- Abp Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki
- Abp Cezary Orsenigo, nuncjusz apostolski w Niemczech
- Ks. Wawrzyniec Nowakowski, proboszcz smolicki
- Ks. Marcin Rochowiak, proboszcz w Szczurach i Mroczy
- Ks. Eugeniusz Okoń, działacz polityczny i poseł
- Ks. Lewandowicz i ks. Węglowicz
- Ks. Pawlina

Kazimierz Służałek, Wspomnienia o księdzu Władysławie Służałku, Magistrze Św. Teologii, oratorianinie, Sosnowiec 1971

A. Grzymała-Siedlecki, Trzy odczyty prof. Chrzanowskiego (Ign. Chrzanowski, Około wychowania narodowego - trzy odczyty, Warszawa 1932 - Dom Książki Polskiej)


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2555 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone