Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 17

Tom VI, część 17 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1975

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


Część pierwsza - MATERIAŁY ARCHIWALNE

I. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ROZGRANICZENIEM POLSKICH DIECEZYJ PO PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ, STANOWIĄCA PODSTAWĘ BULLI „VIXDUM POLONIAE UNITAS” 28 X 1925

Kard. Edmund Dalbor do ks. Stanisław Adamskiego - 02.44.1922

Odpowiedź ks. Franciszka Rucińskiego w sprawie projektu granic diecezji i metropolii w Odrodzonej Polsce

Ks. Antoni Laubitz do kard. Edmunda Dalbora - 21.04.1922

Projekt granic diecezji i metropolii w Rzeczypospolitej

Ministerstwo WR i OP do ks. abpa kard. Edmunda Dalbora - 07.08.1922

Bp Stanisław Zdzitowiecki do kard. Edmunda Dalbora - 30.08.1922

Kancelaria Prymasa Polski do ministerstwa WR i OP - 01.09.1922

W sprawie erekcji biskupstwa tarnopolskiego - 04.10.1923

Odpowiedź ludności Województwa Tarnopolskiego na memorandum Kapituły Metropolitalnej Lwowskiej przeciw utworzeniu Biskupstwa w Tarnopolu

Bp Czesław Sokołowski do kard. Edmunda Dalbora - 23.11.1923

Rozgraniczenie diecezyj i metropolji

Abp Bolesław Twardowski do kard. Edmunda Dalbora - 21.12.1925

Mapa diecezji Lwowskiej, Stanisławowskiej i Tarnopolskiej

Dane statystyczne objaśniające mapę arcybiskupstwa lwowskiego i mających powstać biskupstw tarnopolskiego i stanisławowskiego

Uwagi w sprawie utworzenia diecezji tarnopolskiej skreślone przez ks. Biskupa Stanisława Łukomskiego

Pismo ks. bpa Stanisława Łukomskiego w sprawie rozgraniczenia diecezyj i metropolii w Polsce

Bp Jerzy Matulewicz do kard. Edmunda Dalbora - 06.03.1924

Abp Edward Ropp do bpa J. Matulewicza - 01.02.1924

Bp Jerzy Matulewicz do abpa Edwarda Roppa - 06.03.1924

Protokół posiedzenia Kapituły Wileńskiej w Wilnie 5 III 1924 w sprawie rozgraniczenia diecezji wileńskiej

Ks. Stanisław Maciejewicz do Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 08.03.1924

Mieczysława Jeleńska do kard. Edmunda Dalbora - 28.04.1924

Departament Wyznań Religijnych do kard. Edmunda Dalbora - 14.08.1924

[Zbiorowe podanie mieszkańców pow. Bielska Podlaskiego w sprawie rozgraniczenia diecezji wileńskiej]

Do Komitetu Biskupów w Polsce w sprawie podziału diecezji wileńskiej - 16.07.1924

Pismo Kapituły Wileńskiej do Nuncjusza Ap. L. Lauri w sprawie podziału diecezji wileńskiej - 16.07.1924

Ks. Ignacy Rosołowski do kard. Edmunda Dalbora - Wilno metropolja kościelna /Szkic historyczny z dzieł Ks. Kurczewskiego/

Mapa biskupstwa wileńskiego w granicach Polski przed konkordatem w 1925 roku

Mapa archidiecezji wileńskiej

Bp Augustyn Rosentreter do kard. E. Dalbora - 05.03.1924

[Kard. E. Dalbor do bpa A. Rosentretera - 29.03.1924]

Ks. H. Zborowski do prał. Bartkowskiego Juliusza - 04.04.1924

Ks. Julian Łukaszkiewicz do kard. E. Dalbora - 31.03.1924

Kard. Aleksander Kakowski do kard. Edmunda Dalbora - 05.03.1924

Bp Stanisław Zdzitowiecki do kard. E. Dalbora - 01.05.1924

Bp Henryk Przeździecki do kard. E. Dalbora - 26.03.1924

Bp Henryk Przeździecki do kard. E. Dalbora - 28.04.1924

Pismo kard. E. Dalbora w sprawie granic archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. Memorjał

Bp Piotr Mańkowski do ks. abpa kard. E. Dalbora - 24.04.1924

Bp. Piotr Mańkowski do kard. E. Dalbora - 14.03.1924

Bp Piotr Mańkowski do kard. E. Dalbora - 03.11.1924

Kard. Pietro Gasparri do bpa P. Mańkowskiego - 25.10.1924

Bp Henryk Przeździecki do kard. E. Dalbora - 24.07.1924

Prof. Stanisław Pawłowski do ks. bpa St. Łukomskiego - 06.07.1925

Bp Stanisław Łukomski do prof. St. Pawłowskiego - 07.07.1925

Bp H. Przeździecki do kard. E. Dalbora - 1925

Aneks do listu bpa H. Przeździeckiego z 20 VII 1925. Wykaz dekanatów przynależnych do archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej

Kard. E. Dalbor do bpa H. Przeździeckiego - 24.07.1925

Prof. Władysław Abraham, Połączenie arcybiskupstw gnieźnieńskiego i warszawskiego

Jeszcze „projekt” prof. Abrahama


II. PISMA URZĘDOWE W SPRAWIE AKCJI KATOLICKIEJ, POŁOŻENIA KOŚCIOŁA W ROSJI I OPIEKI NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE

Pismo wojewody poznańskiego Raczyńskiego do kard. A. Hlonda w sprawie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej - 01.01.1933

Prezes DIAK we Lwowie do NIAK w Poznaniu - 29.01.1938

Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej do Kard. A. Hlonda - 25.01.1939
- Załączniki 1: [Pismo KSMŻ w Tarnowie do KZMŻ w Poznaniu - 21.10.1938]
- Załącznik 2: [Pismo KSMŻ w Tarnowie do KZMŻ w Poznaniu - 14.01.1939]
- Załącznik 3: [Maria Suchocka do ks. Józefa Lubelskiego - 19.01.1939]
- Załącznik 4: [Pismo KZMŻ w Poznaniu do KZMŻ w Tarnowie - 25.01.1939]
- Załącznik 5: [Pismo KZMŻ w Poznaniu do bpa Lisowskiego - 25.01.1939]

Kazimierz Dziembowski do kard. A. Hlonda - 28.03.1939

Sprawozdanie Prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce za rok 1938 dla Komisji Episkopatu dla spraw AK

Bilans za rok 1938

Objaśnienia do bilansu za rok 1938

Inwentura za rok 1938

Preliminarz budżetowy Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej na rok 1939

„Kultura”. Bilans za rok 1938

Objaśnienia do bilansu za rok 1938

[Pismo Konsulatu RP w Kijowie do MSZ w Warszawie - 21.10.1927]

[Pismo WCIK w Charkowie - 19.10.1927]

Uwagi dotyczące utrzymania kościołów katolickich w Z.S.R.R. dla obcych obywateli i placówek dyplomatyczno-konsularnych

Votum separatum przeciwko przejściu do porządku dziennego Rady Wydziału Lekarskiego Uniw. Pozn. nad mymi niżej podanymi wnioskami

Referat wygłoszony przez Prezesa „Opieki” Adolfa Hr. Bnińskiego. „Wskazania na przyszłość /Program pracy „Opieki”/

Sprawozdanie Światowego Związku Polaków z Zagranicy z działalności religijnej na rzecz polskiej emigracji


III. WSPOMNIENIA KS. STEFANA PRUSIA SDB O KARD. AUGUŚCIE HLONDZIE I WYPOWIEDZI SIOSTRY ZAKONNEJ O KARDYNALE PRYMASIE

Ks. Stefan Pruś salezjanin, Garść drobnych wspomnień o Księdzu Kardynale Auguście Hlondzie

Śp. Ks. Prymas Kardynał August Hlond do umiłowanych synów swoich kapłanów


IV WSPOMNIENIA - ARTYKUŁY - WIERSZE POŚWIECONE KARDYNAŁOWI A. HLONDOWI

Ks. Józef Grzywaczewski SDB, Okruchy wspomnień o kardynale Auguście Hlondzie

Ks. prof. Arnold Marcinkowski, Kilka słów na temat 42-go tomu „Naszej Przeszłości”

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Historyczna decyzja. W trzydziestolecie ustanowienia organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych przez Kardynała Augusta Hlonda

Jerzy Pietrzak, Wiekopomne chwile na Łazarskiej plebanii /W 30-lecie odrodzenia polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych/

Ks. Stanisław Rokita SDB, Uwagi nad pracą Księdza Floriana Berlika p.t. „Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców” /Puszczykowo 1963 r./

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Zarys biografii Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski 1881-1948

Na powitanie Jego Eminencji Księdza Prymasa

Wiersz węgierskiego poety S. Mecs o Matce Bożej Częstochowskiej przesłany kard. Hlondowi w 1940 r.

Przekład polski Listu do Częstochowskiej Panienki /pióra S. Mecs/

Ks. inf. Stefan Durzyński, Pamięci wielkiego Prymasa Kardynała Augusta Hlonda w 25-tą rocznicę zgonu 22 X 1948 - 22 X 1973


V. PISMA URZĘDOWE I PRYWATNE DOTYCZACE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Zapiski odręczne dotyczące audiencji u kard. A. Hlonda

Lista delegatów do Naczelnej Rady Akcji Katolickiej w Polsce

Zapiski dotyczące kard. A. Hlonda z okresu wojny 1939

Notatka z konferencji odbytej w Gnieźnie 14 III 1966 w sprawie biografii Kardynała Prymasa Hlonda

Uwagi marginalne Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka poczynione na kanwie referatu ks. Stanisław Kosińskiego SDB „Wokół wojennych losów Kardynała Augusta Hlonda”

Notatka w języku włoskim podana do Bollettino Salesiano o zgonie i pogrzebie Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Pisma urzędowe dotyczące Kardynała Augusta Hlonda
- Karta wstępu na raut z okazji ingresu
- Legitymacja dla przedstawicieli władz
- Karta wstępu na śniadanie z okazji Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 29 VI 1937

Zaproszenie na nabożeństwo żałobne za duszę kard. A. Hlonda przez Kapitułę Metropolitalną Krakowską i Salezjanów

Zawiadomienie o zgonie Kardynała Augusta Hlonda przez Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Belgii


Część druga - MATERIAŁY DRUKOWANE

VI. FRAGMENTY KSIĄŻEK WSPOMINAJĄCYCH O KARDYNALE A. HLONDZIE I ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE ZWIĄZANE Z JEGO OSOBA I PRACĄ

Poradnik dla czytających książki

O. Czesław Bodgalski Br. Mn., Pamiętnik Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. Spisany ze starych aktów i kronik z rycinami. Kraków Nakł. OO. Bernardynów 1929

Bożena Krzywobłocka, Rozdz. VIII. Antyklerykalne tradycje ruchu ludowego i robotniczego

Witold Biegański, Wojsko Polskie we Francji 1939-1940

Trud pierwszych dni. Poznań. Wspomnienia Poznaniaków

Oblaci polscy 1920-1970. Zarys dziejów Prowincji Polskiej Misjonarzy Oblatów Niepokalanej z okazji 50-lecia istnienia, opracował Józef Pielarz

Księga Pamiątkowa 14 Pułku Piechoty, Poznań 1927

X. Walerian Krysztowicz, Poszło z dymem. Gawędy o czasach i ludziach

„Ks. Prymas Hlond Prekursorem porozumienia polsko-niemieckiego” dziennik Poznański r. 77:1935 nr 95 s. 2 z 19 IV 35

25-lecie kapłaństwa Prymasa Polski /z fotografią wg pastelu o. Efrema/

Święte słowa. Dzwon Niedzielny /Kraków/ R. 5:1929 s. 626-627

Ignacy Chrzanowski, Dwie kultury. Odczyt publiczny wygłoszony w Wilnie dnia 17 maja 1932 r. na rzecz Koła Polonistów Uniwersytetu imienia Stefana Batorego

Rosja - Watykan - Polska. Opinie szwajcarskiego czasopisma. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 27.8.1945 s. 1

Kardinal Hlond. Das Kleine Volkeblatt /Wien/ 23 Oktober 1948, Nr 249

W pierwszą rocznicę śmierci Prymasa Polski, Ks. Kardynała Augusta Hlonda, „Nowy Świat” - sobota 22 X 1949


VII SERWISY PRASOWE „DZWONU NIEDZIELNEGO” I INNYCH CZASOPISM

Serwisy prasowe „Dzwonu Niedzielnego” - Kraków 1929-1936
- „Dzwon Niedzielny” R. 5:1929
- „Dzwon Niedzielny” R. 9:1933
- „Dzwon Niedzielny” R. 12:1936

Ogólnopolski Zjazd Katolickich Związków Polek - Poznań 5 IX 1929
- „Dzwon Niedzielny” R. 5:1929, s. 598-599

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 9:1909 nr 11, s. 570-571

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 7:1907 nr 8, s. 336

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 9:1909 zesz. 1, s. 45-46

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 33:1933 zesz. 4, s. 167

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 41:1948 nr 6-7, s. 151-156

Kronika Diecezji Przemyskiej R. 9:1909 nr 2, s. 113-118

Niedziela R. 18:1948 nr 3, s. 19

Wiadomości Parafii Farnej, Poznań, dnia 21 i 28 kwietnia 1946, nr 3, s. 4

Ku czci Kardynała Augusta Hlonda /Odsłonięcie pomnika w katedrze warszawskiej/, w: Słowo Powszechne 1962 nr 255/4437/


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2608 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone