Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 18

Tom VI, część 18 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1976

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. REFERATY WYGŁOSZONE NA SYMPOZJUM KU CZCI KARD. AUGUSTA HLONDA 1973

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Kardynał August Hlond, Prymas Polski, 1881-1948. Dzieła i Człowiek

Program

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Kardynał Hlond jako prekursor soborowej odnowy w świetle własnych wypowiedzi

Ks. Dr Czesław Kamiński TChr, Ksiądz Kardynał Hlond organizatorem polskiego duszpasterstwa emigracyjnego

Ks. Doc. Józef Majka, Nauczanie społeczne Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, Na 25-tą rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski


II. PRZEMÓWIENIA ŻAŁOBNE I WSPOMNIENIA Z OKAZJI 25-TEJ ROCZNICY ŚMIERCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1973

Arcybiskup Antoni Baraniak, Kardynał Hlond wielki w życiu i wielki w śmierci - w Bazylice Archikatedralnej Warszawskiej - 21.X.1973

Arcybiskup Antoni Baraniak, Kardynał Hlond czcicielem i naśladowcą św. Wojciecha - w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie - 22.X.1973 r.

Arcybiskup Antoni Baraniak, Kardynał Hlond światłem - w Bazylice Archikatedralnej Poznańskiej - 23.X.1973 r.

Bolesław Kard. Kominek, Przemówienie żałobne wygłoszone w Kościele św. Stanisława Bpa i Męczennika w Rzymie 22.X.1973 w 25-tą rocznicę zgonu Kard. Augusta Hlonda

Ks. Ignacy Posadzy TChr, Duch maryjny naszego Założyciela. Homilia wygłoszona w dniu 23.10.1973 r. w kaplicy Domu Głównego Tow. Chrystusowego

Ks. Rektor W. Staniszewski, Bądźcie strażnikami wielkości i świętości Narodu

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Przemówienie konkluzyjne podczas nabożeństwa w 25-tą rocznicę śmierci śp. Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski - Gniezno, Bazylika Prymasowska 22.10.1973

Słowo Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane po Mszy św. pontyfikalnej za duszę śp. Kard. Augusta Hlonda - Gniezno, Bazylika Prymasowska 22.X.1973

Słowo wprowadzające wygłoszone przez Kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w czasie Mszy św. pontyfikalnej za duszę śp. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski w 25-tą rocznicę jego śmierci - Gniezno, Bazylika Prymasowska 22.X.1973

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, W 25-tą rocznicę śmierci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Rzym, Palazzo della Cancelleria Apostolica, 28.11.73

Parole introduttorie alla commemorazione del 25o anniversario della morte del card. Augusto Hlond, Primate di Polonia - Roma 28 novembre 1973

Ks. Arnold Marcinkowski, Wspomnienie o śp. Słudze Bożym Kardynale Auguście Hlondzie, Prymasie Polski

Adres hołdowniczy alumnów Seminarium Duchownego Tow. Sal. w Lądzie złożony Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi polski w Gnieźnie 22 X 1973 roku z okazji udziału w uroczystościach jubileuszowych ku czci kard. Augusta Hlonda

Prymas Polski do duchowieństwa i wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej w XXV rocznicę śmierci Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski

Okólnik do wiernego duchowieństwa polskiego w Anglii i Walii. 25 rocznica zgonu ś.p. Augusta Hlonda, Prymasa Polski


III. TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE WYGŁOSZONE NA ŻAŁOBNYCH UROCZYSTOŚCIACH KU CZCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1973

Modlitwa Kościoła Gnieźnieńskiego w 25-lecie śmierci Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski. Bazylika, dnia 22.X.1973 r.

XXV rocznica śmierci ks. Kardynała Augusta Hlonda. Nabożeństwo w Bazylice Gnieźnieńskiej 22.X.1973 r. godzina 15.00

Poświęcenie tablicy pamiątkowej w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

Tekst wieczornicy urządzonej przez alumnów Seminarium Duchownego w Poznaniu Seminarium Towarzystwa Chrystusowego z okazji 25-lecia zgonu kard. Augusta Hlonda, 24 października 1973 r.


IV. SPRAWOZDANIA I SERWISY PRASOWE W ZWIĄZKU Z 25-TĄ ROCZNICĄ ŚMIERCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1973

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Pokłosie uroczystości jubileuszowych ku czci Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa polski w kraju i za granicą z okazji 25-lecia jego śmierci /1948-1973/

Dzień modlitw w Gnieźnie w 25 rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda

Sympozjum z okazji 25-tej rocznicy śmierci Kardynała Augusta Hlonda

25-lecie śmierci Kardynała Augusta Hlonda w Warszawie

Archidiecezja poznańska czci pamięć Kardynała A. Hlonda

Sono state commemorate in momenti e per i motivi diversi, tre belle figure di Vescovi Salesiani


V. PISMA RÓŻNE DOTYCZĄCE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA /PRZEMÓWIENIA, ARTYKUŁY, WSPOMNIENIA/ 1948-1975

Dotyczy artykułu abpa Antoniego Baraniaka o kard. A. Hlondzie p.t. „Nel decimomento Anniversario della morte del Cardinale Hlond”

Biskupi polscy w Rzymie czczą 16-tą rocznicę śmierci śp. Kardynała Hlonda

Przekład włoski artykułu o kard. A. Hlondzie z okazji 16-tej rocznicy zgonu

In suffragio del card. Hlond

Ks. dr St. Ugniewski, Mowa wygłoszona z okazji 23 rocznicy śmierci Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Ks. Bernard Witucki do ks. A. Baraniaka - 24.02.1949
- Załącznik 1: Wspomnienie pośmiertne Jego Eminencji Ks. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski
- Załącznik 2: Hymn do św. Kazimierza Królewicza

Ks. Józef Jany do ks. abpa Antoniego Baraniaka - 06.07.1959

Mgr Ignacy Głodowski, Dwadzieścia lat temu w Poznaniu

Ks. Bolesław Przybyszewski, dzieje Kościelne Krakowa w czasie okupacji 1939-1945


VI. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1934-1948

Protokół Kongregacji Księży Dziekanów i Delegatów w Gnieźnie dnia 23.VIII.1934 r.

Notatka ks. abpa A. Baraniaka w sprawie Kongregacji Księży dziekanów w dniach 11-12 marca 1947 roku w Gnieźnie

Konstytucje i regulaminy dla Polskiego Instytutu Papieskiego w Rzymie z odręcznymi uwagami ks. Tadeusza Zakrzewskiego

Regulae Alumnorum Pontificii Instituti Ecclesiastici Polonorum in Urbe

Statut Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie”

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Chrząszcza

Udziałowcy Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu do kard. Augusta Hlonda w sprawie preliminarza na rok 1939

Aneks: Preliminarz działalności subwencyjnej udziałowców Drukarni i Księgarni św. Wojciecha na r. 1939, uchwalony dnia 16 grudnia 1938 r.

Ks. Kazimierz Niesiołowski do kard. Augusta Hlonda w sprawie Katolickiego Domu Sierot w Pleszewie - 18.01.1939

Zał. 1: Urząd Wojewódzki Poznański do Zarządu Fundacji p.n. „Katolicki Dom Sierot im. Antoniego Taczanowskiego w Pleszewie”

Aneks 2: Odpowiedź ks. Kazimierza Niesiołowskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie Kat. Domu Sierot w Pleszewie

Zał. 3: Ustawy Katolickiego Domu Sierot isniejącego dla opuszczonych i osieroconych dzieci w Pleszewie

Ks. Piotr Biolik TChr, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Księża Chrystusowcy, Seminarium Zagraniczne /Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców, Societas Christi pro Emigrantibus/

Dokument nominacyjny dla Czesława Miecha, nadający mu order św. Sylwestra papieża w dowód uznania za wzniesienie własnym nakładem kościoła i plebanii

Rezolucja uchwalona na Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego Bnin w dniu 10 kwietnia 1938 r.

Poświadczenie Mons. Carlo Respighi ceremonii ap. O wręczeniu paliusza kard. A. Hlondowi w Rzymie 7 VII 1945

Komitet Związku Prowincjałów i Wyższych Przełożonych w Polsce z r. 1936 - powołany do zycia na nowo w 1943

Prośba do Stolicy Apostolskiej w polskich Nieszporów ku czci św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2433 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone