Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 19

Tom VI, część 19 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. WYCIĄG Z KSIĘGI KAPITUŁY METROPOLITALNEJ POZNAŃSKIEJ, ZAWIERAJĄCY AKTA INSTALACJI I NOMINACJI CZŁONKÓW TEJŻE KAPITUŁY ZA LATA 1901-1946

Installatio [E. Dalbora]

Installatio [W. Meszczyńskiego i W. Hozakowskiego]

Installatio [J. Paecha]

Installatio [I. Meissnera]

Installatio [S. Łukomskiego]

Installatio [S. Adamskiego]

Installatio [C. Meysnera]

Installatio [F. Ogończyka Rucińskiego]

Installatio [H. Zborowskiego]

Installatio [T. Wyskota Zakrzewskiego]

Nominatio [S. Janasika]

Nominatio [S. Nizińskiego]

Installatio [K. Jasieńczyka]

Nominatio [S. Trąmpczyńskiego]

Installatio [J. Kłosa]

Nominatio [A. Żychlińskiego]

Nominatio [Augusta kard. Hlonda]

Nova Capituli Metropolitani Constitutio

Installatio [W. Dymka]

Installatio [J. Kłosa, W. Dymka, F. Ogończyka Rucińskiego-Nagórnego]

[Potwierdzenia kard. A. Hlonda z okazji wizytacji kanonicznej]

Installatio [E. Jęsieka]

Nominatio [L. Jarosza]

Installatio [K. Szreybrowskiego]

Nominatio [J. Piotrowicza]

Nominatio [S. Gładysza]

Nominatio [K. Prawdy Karbowskiego]

Nominatio [S. Jankiewicza]

Installatio [S. Czapskiego]

Installatio [N. Mędlewskiego]

Dimissio [S. Hutten Czapskiego]

Nominatio [S. Hutten Czapskiego]

Nominatio [L. Bochalskiego]

Nominatio [N. Putza]

Installatio [F. Jedwabskiego]

Installatio [E. O’Rourke]

Installatio [W. Dymka, F. Ogończyka Rucińskiego-Nagórnego, F. Prądzyńskiego]

Installatio [N. Mędlewskiego]

Installatio [N. Mędlewskiego]

Installatio [F. Marlewskiego]

Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu


XI. PISMA URZĘDOWE DOTYCZĄCE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1926-1976

Dokument dotyczący nadania paliusza kard. A. Hlondowi, metropolicie gnieźnieńskiemu i poznańskiemu 25 VI 1926

Tekst zaproszenia na poświęcenie kamienia węgielnego pod gmach Seminarium Zagranicznego w Poznaniu 10 X 1936

Instrukcja w spawie porządku mieszkaniowego w pałacu arcybiskupim w Poznaniu wydana dla tamtejszej służby

Wydatki kard. A. Hlonda w związku z kardynalatem - Rzym 1927/28

Zapiski Kancelarii Prymasa Polski

Zamówienie czasopism dla Kancelarii Prymasa Polski w Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu

Prośba polskich emigrantów parafii Novi Martinac i Guniera diec. Banjaluka do kard. A. Hlonda w sprawie polskiego księdza

Ks. Zygmunt Pilch do kard. A. Hlonda
- Załącznik 1 - Ku światłości świata
- Załącznik 2 - Wykład homiletyki
- Załącznik 3 - Wzory kazań z kościelnej literatury.

Potwierdzenie własności Bazyliki Serca Jezusowego w Warszawie na rzecz Zgromadzenia Salezjańskiego Prowincji Północnej

Odpis

[Kopia dekretu kard. A. Kakowskiego w sprawie Bazyliki Serca Jezusowego]

Procés-verbal de la Confèrance Plenière Extraordinaire

Ich E.E. Księża Kardynałowie, Arcybiskupi, Biskupi i Administratorzy Apostolscy w Polsce - stan w dniu 14.8.1947

List otwarty do ks. kardynała Hlonda wystosowany przez Ligę do walki z rasizmem - 11 VII 1946 r.

Tabela wygranych Loterii Fantowej Rady Prymasowskiej na odbudowę Katedry św. Jana i Kościołów w Warszawie

Rada Prymasowska dla Odbudowy kościołów w Warszawie w sprawie albumu z okazji zgonu i pogrzebu kard. A. Hlonda

„Prymasowi na Gwiazdkę”

Nagroda literacka Koła Księży Kapelanów Polskich Sił Zbrojnych w Stanach Zjednoczonych

Sprawozdanie ks. Stanisława Kosińskiego SDB z rozmów przeprowadzonych w Krakowie w Bibliotece i Muzeum im. Czartoryskich dnia 27 kwietnia 1976 r.


III. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SKŁADKAMI KOŚCIELNYMI, DOBRAMI POUNICKIMI I INNYMI SPRAWAMI NATURY CHARYTATYWNO-SPOŁECZNEJ 1932-1939

Ustana z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego

Uwagi w sprawie zasad rozporządzenia, które ma być wydane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego

Tekst opracowany 12.IV.1937 r. przez Asystentów dla przedstawienia Delegatom do aprobaty

Principii del decreto da omanarsi in base all’art. 16 della legge del 17. Marzo 1932 sulle contribuzioni in favore della Chiesa Cattolica

Protocollo della conferenza del ......... tra il Delegata della Sede Apostolica S.Em. Cardinale Augusto Hlond, ed il Delegato del Governo della Reppublica Polacca Prof. Dott. Adalberto Świętosławski, Ministro di Culto ed Instruzione

Protokół z konferencji z dnia grudnia 1938 r. pomiędzy Delegatem Stolicy Apostolskiej J. Em. Ks. Kardynałem Augustem Hlondem, a Delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Prof. Dr Wojciechem Świętosławskim

Protokół

Układ pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską, zawarty w wykonaniu art. XXIV pkt 3 Konkordatu odnośnie do budynków wraz z przyległymi gruntami, których Kościół Katolicki został pozbawiony przez Rosję, Austrię i Prusy

Załącznik do układu

[Biskup Łucki do abpa A. Sapiehy]

[Pismo bpa S. Walczykiewicza do kard. A. Hlonda - 27.12.1938]

Odpis [pisma Izby Skarbowej w Krakowie]

Do Najdostojniejszego i Najprzewielebniejszego Episkopatu w sprawie ustawy o Pielęgniarstwie z punktu widzenia Zgromadzeń zakonnych zajmujących się obsługą chorych


IV. PISMA I RÓŻNE AKTA W SPRAWIE SYNODU DIECEZJALNEGO W POZNANIU 1926-1937

Regulamin wewnętrzny Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu

Metoda pracy /Dotyczy Synodu Diec./

/Zarządzenie w sprawie Rozporządzenia o zarządzie majątkiem kościelnym z dn. 23 IX 1935

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 12 października 1937 r.

Odpis protokołu z Kongregacji Dekanalnej odbytej w Brzeziu dnia 24 maja 1937 roku

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 30 listopada 1937 r.

Bp Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 16 października 1937 r.

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 24 października 1937 r.

Ks. Stanisław Matuszczak do kard. A. Hlonda - 2 listopada 1937 r.

Notatki kard. A. Hlonda dotyczące Synodu Diecezjalnego

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie tematyki na Międz. Kongresie Prawa Kanonicznego w Poznaniu 1938 roku

St. Staszyc do kard. A. Hlonda

[Uwagi dotyczące teki „Synod Diecezjalny”]


V. MATERIAŁY KONFERENCJI EPISKOPATU - JESIEŃ 1939

Konferencja Komisji Prawnej Episkopatu - Warszawa, 30 marca 1939

Zarządzenie

Naczelny Instytut AK do kard. A. Hlonda - 10 maja 1939

Pismo Katolickich Radiosłuchaczy do NIAK w Poznaniu

Statut Związku Katolickich Radiosłuchaczy w Rzplitej Polskiej. Kraków
- Rozdział I - Nazwa, siedziba, teren działalności i cel Związku
- Rozdział II - Środki działania
- Rozdział III - Członkowie Związku, ich obowiązki i prawa
- Rozdział IV - Władze Związku
- Rozdział V - Oddziały miejscowe
- Rozdział VI - Fundusze Związku - rok administracyjny
- Rozdział VII - Rozwiązanie Związku

Kat. Stowarzyszenie Mężów /Przemyśl/ do kard. A. Hlonda - 4 lipca 1939

[Pismo KSM do ministra Spraw Wewnętrznych na temat pornografii]

Sprawa udziału Zgromadzeń zakonnych w służbie sanitarnej maltańskiej podczas wojny

[Zarząd Główny Związku B. Ochotników Armii Polskiej do kard. A. Hlonda w sprawie przekazania obrączek ślubnych na skarb państwa]

Okólnik KSM, Nr 6/39

Nadzwyczajne zebranie Prezesek

Akcja Katolicka w warunkach wojennych


VI. PISMA DOTYCZĄCE CUDOWNEGO UZDROWIENIA ZA PRZYCZYNĄ M. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ I ZIEM ZACHODNICH - 1946

Protokół choroby i uzdrowienia Siostry Danuty Pawlak Urszulanki S.J.K.

Memoriał wręczony w Rzymie 1 XI 1946 Nuncj. Ap. F. Cortesi


VII. PRZEMÓWIENIA, KRONIKA, WIERSZE I WSPOMNIENIA KU CZCI KARD. AUGUSTA HLONDA - 1932-1976

Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej. Lublin - Uniwersytet 1933 r. II. Dni Katolickie Z.P.J.K. /Bielany/ Postawa katolicka wobec kryzysu /Praca zbiorowa/

Kronika Archidiecezji w Białymstoku /od 27.VII.1944 do 31.XII.1972/

Schemat wspomnień o kard. A. Hlondzie ułożony przez dr Stanisława Tuszewskiego

Ks. Prymas Dr August Hlond l. 56 /Sprawozdanie kliniczne choroby/

Notatka dr Stanisława Tuszewskiego dotycząca chorób kard. A. Hlonda

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Uwagi na marginesie protestów w sprawie artykułu o Kardynale Auguście Hlondzie umieszczonym w 1SB t. II/4, s. 43

Zeznanie księdza Mariana Kamińskiego, syna Teodora i Franciszki z Wróblewskich, urodzonego 8 września 1910 roku w Lądku pow. Słupca

Jan Kajzer SDB, Moje spostrzeżenia ze spotkań i rozmów z Ks. Augustem Hlondem

Eugeniusz Kwiatkowski, Fragment wspomnień o spotkaniach z J.Em. Ks. Kardynałem A. S. Sapiehą

Ze wspomnień p. Stanisława Rymara, działacza politycznego /Stronnictwo DM, dziennikarza i posła na Sejm Rzplitej Pol./

Ks. Józef Nęcek SDB, Ze wspomnień o Kard. A. Hlondzie

W. A. Zbyszewski, Dyplomacja Watykańska

Jerzy Futrament, Pół wieku zagranicą

Kardynał Hlond!

Ks. Paweł Łukaszczyk na powitanie Episkopatu, Wrocław 22 września 1948

Lekkie jest brzemię Twoje, o Panie... Pamięci naszego Ukochanego Księdza Prymasa...

Yves M. J. Congar des Freres Precheurs jalons pour une theologie du laicat

La persecution religeuse en Pologne

Warunki do zawarcia Konkordatu

Kardinal Hlond für die Oder-Neisse -Linie?

Der Papst und die Oder-Neisse-Linie

Prymicje księdza Antoniego Hlonda


VIII. SERWISY PRASOWE POŚWIĘCONE ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1907-1964

25.8.1918 Sonntagseglocke

15.6.1919 Sonntagseglocke

Wiener Stimmen 25.7.1919 nr 168

Ordnung bei der Frohleichnam [...] 22.6.1919

Wiener Stimmen 16 XI 1920

Sonntagseglocke 17.4.1921

Reichspost 10 XII 1927

Reichspost 12.12.1927 nr 339

Neuiskaits. Welt-Blatt 12.12.1927 Nr 283

50 lat w służbie Prymasów Polski

Dar Jego Eminencji Augusta Hlonda dla Muzeum Zjednoczenia Polsko-Rzymsko Katolickiego /z fotografią/

Arcivescovo polacco difende i territori della Polonia occidentale

Artykuły i serwisy prasowe dotyczące początków Zgromadzenia Salezjańskiego w Przemyślu i drukowane w „Echu Przemyskim” za 1907-1909 rok
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 3, s. 3 z 10 I 1907
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 65 s. 3 z 15 VIII 1907
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 70, s. 3 z 1 IX 1907
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 76 s. 1 z 22 IX 1907
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 99, s. 3 z 12 XII 1907
- Echo Przemyskie r. 12:1907 nr 101, s. 3 z 19 XII 1907
- Echo Przemyskie r. 13:1908 nr 15, s. 3 z 20 II 1908
- Echo Przemyskie r. 13:1908 nr 22, s. 1-2 z 15 III 1908
- Echo Przemyskie r. 13:1908 nr 35, s. 3 z 30 IV 1908
- Echo Przemyskie r. 13:1908 nr 94, s. 1/2 z 22 XI 1908
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 3, s. 3 z 10 I 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 11, s. 1 z 7 II 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 19, s. 1 z 7 III 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 33, s. 3 z 25 IV 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 45, s. 2 z 6 VI 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 89, s. 1 z 7 XI 1909
- Echo Przemyskie r. 14:1909 nr 94, s. 1 z 25 XI 1909

Ks. Mieczysław Kusnowicz, Wśród terminatorów wschodniej Galicyi


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2409 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone