Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 2

Tom VI, część 2 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1968

 

Nota bibliograficzna


PRZEMÓWIENIA WYGŁOSZONE KU CZCI KARD. A. HLONDA, PRYMASA POLSKI
I. PRZEMÓWIENIA KOŚCIELNE

Ks. Infuat Jan Kapicy, Gdy z Katowic wzięto Prymasa

Biskup Antoni Laubitz, sufragan gnieźnieński, Przemówienie powitalne wygłoszone w Toruniu z okazji ingresu ks. A. Hlonda, Prymasa Polski 9 X 1926

Przemowa Sufragana Gnieźnieńskiego N. X. Biskupa Antoniego Laubitza wygłoszona podczas ingresu Najdostojniejszego X. Arcybiskupa-Prymasa J. E. X. Dr. Augusta Hlonda do katedry gnieźnieńskiej dnia 10 października 1926 r.

Przemowa Prepozyta Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu X. Infułata Stanisława Adamskiego wypowiedziana na uroczystości ingresu Prymasa Polski J. E. X. Dr. Augusta Hlonda w katedrze poznańskiej dnia 17 października 1926 r.

Przemowa ks. Prałata Antoniego Stychla w farze poznańskiej z okazji ingresu ks. A. Hlonda, Prymasa Polski 17 X 1926

Przemówienie powitalne ks. prał. Malczewskiego wygłoszone w farze bydgoskiej 5 III 1927

Ks. Stefan Momidłowski, Kazanie na dwudziestopięciolecie kapłaństwa Jego Eminencji ks. Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski

Przemówienie o. Jakubca, Prowincjała OO. Dominikanów na poświęcenie kamienia węgielnego kościoła M. B. Różańcowej w Poznaniu 30.9.1938

Przemówienie powitalne wygłoszone przez ks. Biskupa Czesława Kaczmarka w katedrze kieleckiej 13 V 1939


II. PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

Mowa Ministra Sprawiedliwości Piechockiego wygłoszona w czasie obiadu z okazji konsekracji ks. bpa A. Hlonda w Willi Wojewody Śląskiego 3 I 1926

Przemówienie powitalne wygłoszone w dniu ingresu 17 X 1926 przez Wojewodę Poznańskiego Adolfa Bnińskiego w Poznaniu

Przemówienie powitalne przedstawiciela rządu min. Meysztowicza na dworcu w Poznaniu z okazji ingresu ks. Prymasa Hlonda 17 X 26

Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Poznania W. Hedingera z okazji ingresu ks. Prymasa A. Hlonda 17 X 1926

Przemówienie dr. Bugzela, członka Komitetu Prymasowskiego Ingresu w Poznaniu w imieniu katolickich stowarzyszeń archidiecezji poznańskiej w pałacu prymasowskim w Poznaniu 17 X 1926

Przemówienie Grabskiego, właściciela Bieganowa k/Wrześni podczas przyjęcia w Bieganowie - 19 października 1926

Przemówienie dra Wieckiego, Prezesa Klubu Polksiego w Bydgoszczy 5 III 1927 imieniem miejscowej inteligencji

Przemówienie Antoniego Czarneckiego prezesa konferencji w imieniu Towarzystw Katolickiej Bydgoszczy na sali strzelnicy w Bydgoszczy 6 III 1927

Przemówienie Antilio Begey, honorowego konsula polskiego w Turynie na uroczystym przyjęciu kard. A. Hlonda w Turynie w Zakładzie ks. Bosko z okazji jego nominacji kardynalskiej, wygłoszone w czasie obiadu 26 I 1928

Przekład

Przemówienie ks. prepozyta Dr Jana Skarbka na srebrnym jubileuszu J. E. ks. kard. Augusta Hlonda, wypowiedziane w sali teatralnej X.X. Salezjanów za Zasaniu w Przemyślu dnia 23.IX.1930, im. miasta i parafii Oświęcim oraz Zakładu Salezjańskiego

Przemówienie ks. bpa A. Laubitza wygłoszone w Poznaniu z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa kard. A. Hlonda na uroczystej akademii dnia 28 września 1930 roku

Bronisław Dembiński, prof. U.P., „Obecna chwila”

Przemówienie generała Knoll-Nowackiego na akademii 10-lecia rządów prymasowskich w Poznaniu kard. A. Hlonda w auli U.P. 24 X 1936 z okazji wręczenia oznak hon. W.P.

Przemówienia pożegnalne przedstawicieli społeczeństwa katolickiego Wielkopolski w auli U.P. 25 maja 1946 z okazji opuszczenia archidiecezji poznańskiej przez ks. kard. A. Hlonda

- W imieniu rolników
- W imieniu robotników
- W imieniu mieszczaństwa
- W imieniu inteligencji
- W imieniu Polski, która nadchodzi

Aleksander Rogalski, „Rola Prymasów w dziejach Polski”


III. MOWY ŻAŁOBNE

Ks. Dr Lucjan Strada SDB, „Wodzem na ziemi - patronem u Boga”

Przemówienie ks. kan. J. Danilewicza w katedrze kieleckiej 28 X 1948 r. na nabożeństwie żałobnym za duszę ś.p. Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski

Ks. prof. Witold Gronkowski, Pamięci wielkiego Prymasa Polski śp. ks. Augusta Kardynała Hlonda w 8-mą rocznicę jego zgonu... /1/

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Przemówienie żałobne w kościele św. Bonifacego we Wrocławiu na nabożeństwie żałobnym w pierwszą rocznicę zgonu ś.p. Prymasa Polski, Augusta Hlonda 22 X 1949

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Na XIV-tą rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Przemówienie wygłoszone w kościele św. Stanisława w Rzymie dnai 22 października 1962 r.

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Testament Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w 19 rocznicę jego śmierci

Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, Przemówienie wygłoszone w czasie akademii w domu Księży Chrystusowców w Poznaniu z okazji 15-tej rocznicy śmierci ś.p. Księdza Kardynała Hlonda - 29 I 1964 r.


PISMA
IV. SERWISY PRASOWE

Z pobytu J. Em. ks. Kardynała Hlonda po Niemczech 1928 r.

Utworzenie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie

„Wzruszający akt wdzięczności i przywiązania J. E. ks. Prymasa do Mysłowic”. Reportaż z uroczystości przekazania portretu kard. A. Hlonda Radzie Miejskiej m. Mysłowic 9.VI.1932

„Prymas Polski na czele Św. Propagandy Wiary!”. Polska otrzyma dwóch nowych kardynałów

„Ks. Prymas i Prefektura Propagandy”

„Echa rzymskie”

Zjazd delegatów Kat. Związku Kobiet arch. gnieźń. i pozn. w Poznaniu w sali Królowej Jadwigi, ul. Marcinkowskiego 14.4.1937

Zjazd kierowników oddziałów Kat. Stowarzyszenia Kobiet archidiecezji gnieźń. i pozn. w Poznaniu 22.9.1935

Sprawozdanie z kursu dla kierownictw oddziałów K.S.K. Poznań 1937


V. ARTYKUŁY PRZEDSTAWICIELI NAUKI I KULTURY

Stefan Dąbrowski, prof. U.P., „W przełomowej chwili”

Stefan Dąbrowski, prof. U.P., O chrześcijańskie zasady życia państwowego

Ks. Jan Urban T.J., List prymasowski o zasadach życia państwowego

Karol Górski, W dziesięciolecie /artykuł z okazji 10-lecia objęcia Prymasowskiej Stolicy przez ks. mard. A. Hlonda/

Bronisław Dembiński, prof. U.P., Dziesięć lat

Feliks Maria Nowowiejski /syn/, Protektor muzyki. Wspomnienie o Zmarłym Prymasie Polski

Ks. Lucjan Strada SDB, Mąż doskonały /Pamięci Augusta Kardynała Hlonda - Prymasa Polski/

- Przy sercu matki
- Posiew świętości
- Miedzy dwoma kolumnami
- W szkole apostolstwa
- Sprawdzian aktywności
- Ostatni szczebel w doskonałoąści
- Na sąd z włodarstwa serc
- W aureoli świętego
- /inne zakończenie/

Paweł Jasienica, Przemilczane pionierstwo /Fragment artykułu o Kosciele na Ziemiach Zachodnich/

Włodzimierz Wnuk, „Francuzi o ks. Prymasie Hlondzie”

Ks. Bolesław Filipiak, Audytor Roty Rzymskiej, Niektóre wiadomości o Kardynale Auguście Hlondzie z czasów wojny - 1939-1945 według zapisków jego kapelana ks. dr. Bolesława Filipiaka


VI. ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

„Aus dem Vatikan und der Kurie”. Von Professor Franz Xaver Eimmermann

Remo Renato Petitto, „Conversazione con il Primate di Polonia”

O rzymskiej misji Kardynała Hlonda, „Kardinals Hlonds romische mission”

Friedrich Ritter von Lama, Füssen, „Kirchliche rundschau” /Kardinal Hlond in Deutschland/

„Der Gefeierte Deutschenflind”. Fürstbischofs Hlond Reise durch Deutschland

„Du Cote de la Vistule”, par. J. Delebecque

„Der Kardinal Hlond besucht Kloster Ensdorf”

Joseph Zamanski, Paris, „Eind Bischopsbild: Kardinal Hlond”

Paulus Lenz, Paris, „Auch Volkerbischope?”

Josef Heeb, „Kardinal Hlond in Oberammergau”

„Kardinal-Primas dr Hlond”


VII. ARTYKUŁY REDAKCYJNE

Pierwszy biskup śląski J. E. ks. dr August Hlond, Salezjanin

Witaj nam najczcigodniejszy ks. Prymasie!

Na powitanie drugiego Prymasa Polski wyzwolonej

Na ingres...

X. „Święto Prymasa Polski” /Z okazji 25-lecia kapłaństwa A. Hlonda/

„J. Em. Kardynał Prymas Hlond jako najwyższy opiekun wychodztwa polskiego”

Uwagi redakcyjne. „Niedoceniona zasługa”

„W Niemczech o Hlondzie”

Prymas Polski


VIII. PISMA RÓŻNE

Relacje ustne i piśmienne dotyczące osoby Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

- 1. Relacje ks. bpa Tadeusza Ettera
- 2. Relacja o. Bogusława Waczyńskiego SJ prof. KUL
- 3. Relacja piśmienna ks. Jerzego Adamczaka
- 4. Relacje SS. Urszulanek S.J.K.

13. Notes de Mgr Tardini16. Notes de Mgr Tardini

26. Notes du Cardinal Maglione

215. Notes de Mgr Tardini

281. Notes du Cardinal Maglione

292. Notes de Mgr Montini

fragment Encykliki Piusa XII „Optatissima pax” z 20 X 1939 dotyczący Polski i umieszczony na wyraźną prośbę kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Z Encykliki „Summi pontificatus”

Depesze gratulacyjne z okazji poświęcenia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu 30 X 1932

- Do Ojca św. Piusa XI
- Do Prezydenta I. Mościckiego

Adres hołdowniczy Związku Katolickich Kobiet

Prymasowskie Dzieło Pomocy Dziecku Polskiemu

Fundusz stypendialny Prymasa Polski Augusta Hlonda /Komunikat/


IX. WSPOMNIENIA

Franciszek Darnowski SDB, były kamerdyner kard. Prymasa Polski, Memorandum /migawki/ z życia J. E. kard. Prymasa Polski

- Niebezpieczeństwa w młodości
- Zdolności
- Poszanowanie władzy
- Gorliwość w obowiązkach
- Punktualność
- Pobożność
- Ubóstwo
- Wstrzemięźliwość
- Triumf na Śląsku
- Poważanie ks. Hlonda
- Dbanie o godność biskupią

Dom Edmund Bernadet OSB, „Son Eminence le Cardinal Auguste Hlond”. Primat de Pologne a Hautecombe - 1943-1944

Sejour a l’Abbaye, Impression produite sur la Communauté et sur quelques visiteurs de marque

Kajetan Morawski, „Wspólna droga” - Wspomnienia /pamięci Rogera Raczyńskiego/

Stanisław Zabiełło, Na posterunku we Francji

S. Maksencja Jechalik, Wspomnienia z ostatnich dni życia ś.p. ks. kard. Prymasa Augusta Hlonda


PISMA URZĘDOWE
X. PISMA DOTYCZACE OSOBY KARD. A. HLONDA

W sprawie obywatelstwa austriackiego dla ks. Augusta Hlonda

- Wyciąg z księgi uchwał posiedzenia Rady Gminnej król. m. Oświęcimia z dnia 28 marca 1906
- 2 dokument: [pismo do ks. Augusta Hlonda]
- 3 dokument: [pismo ks. A. Hlonda do Gminnego Urzędu m. Oświęcimia]
- 4 dokument: [pisma w sprawie]
- Dokument 5: Świadectwo przynależności do Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Augusta Hlonda

Prośba ks. A. Hlonda w sprawie przywileju nakładania szkaplerza

Metropolitalna Kuria Krakowska do ks. Stanisława Pływaczyka


XI. PISMA KARD. A. HLONDA DO ZGROMADZENIA SS. URSZULANEK S.J.K.

W sprawie umieszczenia posagów w Banku Poznańskim

Do ks. kan. Nikodema Mędlewskiego w sprawie delegacji na Kapitułę Gen. SS. Urszulanek

Do M. Urszuli Ledóchowskiej

Do s. Zoë Rodziewicz w sprawie Kapituły Generalnej w Pniewach 1947

Do M. Rodziewicz, Przeł. Gen. SS. Urszulanek S.J.K.

- 30.04.1948 [1]
- 30.04.1948 [2]
- 20.05.1948

Dekret w sprawie dyspensy od wieku dla sióstr kierujących domami zgromadzenia

Dekret w sprawie przeniesienia Domu Generalnego z Pniew do Rzymu

Dekret w sprawie zatwierdzenia M. Urszuli Ledóchowskiej na stanowisko Przełożonej Generalnej Zgromadzenia SS. Urszulanek S.J.K.

Dekret w sprawie przedłużenia nowicjatu

Zatwierdzenie Fundacji SS. Urszulanek w Lipnicy

Potwierdzenie przełożeństwa dla M. Urszuli Ledóchowskiej Założycielki SS. Urszulanek od S.J.K.

Zaświadczenie stwierdzające prawowitość władzy Matki Generalnej Zgromadzenia SS. Urszulanek Zoe Rodziewicz


XII. DEKRETY NOMINACYJNE

W sprawie zrzeczenia się biskupstwa katowickiego

Mandat zlecający objęcie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej per procuratorem w osobie ks. St. Janasika

Dekret nominacyjny dla ks. Biskupa A. Laubitza jako Wiakariusza Generalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dekret Nominacyjny na Wikariusza Generalnego Archidiecezji Poznańskiej dla ks. Infułata Czesława Meysnera

Nominacja ks. Małysiaka S.S. na komisarza Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego

Dekret nominacyjny dla Witalisa Dorożały, sekretarza Generalnego Kat. Stowarzyszenia Młodzieży M.

Dekret nominacyjny na Wikariusza Generalnego Archidiecezji Gnieźnieńskiej dla ks. Kanonika Dr Edwarda van Blerioqa

Dekret nominacyjny dla ks. Witolda Stańczaka, Tow. Chrystusowego

Dekret nominacyjny dla ks. Karola Milika, Administratora Dolnego Śląska

W sprawie nominacji biskupów sufraganów w Warszawie

Do ks. bpa W. Majewskiego w sprawie nominacji na Wikariusza Generalnego

Dekrety nominacyjne ks. Witolda Gronkowskiego

- [Cenzor ksiąg przy Kurii Arcybiskupiej]
- [Egzaminator Prosynodalny]
- [Kustosz Kapituły Metropolitalnej]
- [Promotor sprawiedliwości]
- [Dyrektor Związku Misyjnego Kleru w Polsce]


XIII. DEKRETY EREKCYJNE

Erekcja naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu

Erekcja Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu

Odpis dekretu założenia Towarzystwa Pracy Betańskiej

Zatwierdzenie Zgromadzenia Serca Jezusowego

Ustanowienie Sekretarjatu Rekolekcyjnego

Dekret dotyczący prac przygotowawczych do Synodu diecezjalnego

Zatwierdzenie nowej placówki Tow. Chrystusowego dla Wychdoźców

W sprawie dekretu promulgacyjnego uchwał I. Polskiego Synodu Plenarnego

Dekret promulgacyjny uchwał I Synodu Plenarnego Polskiego. Przekład

Ustanowienie „Instytutu Wyższej Kultury Religijnej” w Poznaniu

Dekrety dotyczące Towarzystwa Chrystusowego

- [Erekcja nowicjatu]
- [Kaplica nowicjacka]

Dekret o sobocie kapłańskiej

W sprawie prokatedry w Poznaniu

Ustanowienie kościoła prokatedralnego w Warszawie

Ustanowienie kościoła prokatedralnego w Płocku

Dekret w sprawie udziału księży w życiu politycznym

Dekret dotyczący założenia domu zakonnego OO. Jezuitów w Bydgoszczy

Zatwierdzenie utworzonej w Gnieźnie Rady Archidiecezjalnej Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo

W sprawie instrukcji małżeńskiej


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 4011 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone