Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 21

Tom VI, część 21 - Dokumentacja życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1978

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. ARCHIWUM AUGUSTA KARDYNAŁA HLONDA, PRYMASA POLSKI 1926-1939, POZNAŃ

I. Spis teczek z aktami

Dział I. Prymas Polski

Dział II. Arcybiskup gnieźnieński i poznański

Dział III. Duszpasterstwo zagraniczne


II. PISMA ZWIĄZANE Z PLEBISCYTEM NA POLSKIM ŚLĄSKU 1920-1922

[Pismo J. C. Ogno Serra do duchowieństwa i wiernych Górnego Śląska - 21.12.1920]

[Przekład niemiecki]

[Przekład łaciński]

[Pismo J. C. Ogno Serra w sprawie plebiscytu na Śląsku - 06.03.1921]

[Pismo J. B. Ogno Serra w sprawie plebiscytu na Śląsku - 29.06.1921]

Do katolików województwa śląskiego

Do duchowieństwa i ludu katolickiego województwa śląskiego

An Klerus und Volk der Wojewodschaft Schlesien


III. PISMA URZĘDOWE I PRYWATNE 1932-1948

Dar księży rekolektanów na Seminarium Zagraniczne 3.8.1932

[W sprawie kosztów przyjęcia pielgrzymki Polaków zagranicą - 17.08.1934]

[Rachunki za przepisanie listu kard. A. Hlonda]

Zaświadczenie ks. Józefa Nowackiego w sprawie mebli

W sprawie domu w Puszczykowie

Uwagi na karcie chorobowej kard. A. Hlonda

Afisz dotyczący uroczystości pożegnalnych kard. A. Hlonda w związku z objęciem rządów metropolii warszawskiej w 1946 r.

Zwrot archiwum zabranego przez b. UB - Protokół

Notatka w sprawie akt Sekretariatu Prymasowskiego /z lat 1945-1947/, które znajdują się w Archiwum Katedralnym w Gnieźnie

W sprawie bp. B./araniaka/

Projekt na Konferencję do Gniezna - 24.IV.1970, godz. 16 - piątek

Testament ks. Marcina Pinciurka

Testament ks. Franciszka Nowakowskiego

Testament ks. Franciszka Nowakowskiego

Testament Emanuela Wita Małyńskiego

Zagadnienia aktualne z zakresu spraw Kościoła Katolickiego opracowywane obecnie przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Ośw. Publicznego


IV. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ POLAKÓW W RZYMIE W LATACH 1939-1945

Sprawozdanie z działalności charytatywnej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - 1939-1945

O. Kajetan Raczyński do kard. A. Hlonda

S. Germana Poprawa do kard. A. Hlonda

S. E. Czernilowska do kard. A. Hlonda

Działalność Zgromadzenia S.S. Najśw. Rodziny z Nazaretu dla rodaków w czasie wojennym /od września 1939 r. do czerwca 1945 r./

Urszulanki Unii Rzymskiej

Assomption - Corso d’Italia

Pomoc dobroczynna Domu Głównego Zgromadzenia Księży Marjanów obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny

Działalność charytatywna śp. Księdza Prałata Janasika na rzecz uchodźców polskich w Rzymie /1939-1942/

[O. Kajetan Raczyński do kard. A. Hlonda]

Memoriał o działalności Polskiej Misji Katolickiej we Francji podczas okupacji niemieckiej

Servizio informazioni Polacco per conto, in definitiva, dell’intelligence sercice


V. DEKRETY DOTYCZĄCE I. POLSKIEGO SYNODU PLENARNEGO W CZĘSTOCHOWIE 1936

Dekret kard. Francesco Marmaggi w sprawie zwołania Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego do Częstochowy

Decretum de suis qui ad concilium convocandi seu invitandi sunt

Decretum de ordine servando in quaestionibus a I. Concilio Plenario Reipublicae Polonae examinandis


VI. ZESTAWIENIE KASOWE, STATUTY, RELACJE I INNE PISMA 1930-1963

Zestawienie kasowe Towarzystwa Chrystusowego za lata 1938-1939

Regulamin obowiązujący w domu studjów teologicznych w Poznaniu

Usunięcie Administratora Apostolskiego w Gdańsku w 1951 r. Relacja ks. bp Andrzeja Wronki

W sprawie repatriacji Polaków ze Wschodu

Czesław Strzeszewski, Rada Społeczna przy Prymasie Polski 1932-1939

Szkic historyczny akcji charytatywnej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej za lata 1907-1939

List otwarty do pani Zofii Nałkowskiej

Wspomnienie o ks. dr Czesławie Wojciechowskim, Dyrektorze Kancelarii J. Em. Prymasa Polski, od dnia 3 września do 27 listopada 1939 r.

Sprawozdanie

Oświadczenie dodatkowe w sprawie depozytu złożonego w Osmolicach

Oświadczenie w sprawie depozytu złożonego przez śp. x. Cz. Wojciechowskiego w Osmolicach

Pismo Archid. Instytutu „Caritas” do kard. A. Hlonda

Stanisław Turnau do kard. Augusta Hlonda w sprawie „Krajowego Związku Zawodowych Rolników”

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej do kard. A. Hlonda

Zgłoszenie akcesu do Akcji Katolickiej ze strony Sodalicji Mar.


VII. ARTYKUŁY I SERWISY PRASOWE 1925-1948

Watykan a Śląsk

Watykan a Śląsk II

Konstytucja papieska w sprawie naszych metropolii w Polsce i diecezji

Witaj nam, witaj, Miły Hospodynie! - na powitanie pierwszego Biskupa Śląskiego

Triumfalny wjazd J.E. ks. biskupa Hlonda do Katowic

Portrety Księdza Kardynała Prymasa

Medal pamiątkowy jubileuszu kapłańskiego J.E. ks. kardynała Prymasa Hlonda

Opieka nad wychodztwem

Seminarium Zagraniczne w Poznaniu

Seminarium Zagraniczne w Potulicach

Kultura

August Kardynał Hlond, Prymas Polski, Listy pasterskie, Poznań 1936, s. 205

Bp Stanisław Adamski, Z listu pasterskiego z okazji 10-lecia istnienia diecezji katowickiej

Kard. Hlond przybywa do nas

Notatka o zgonie kard. A. Hlonda w „Ecclesia”


VIII. MISCELLANEA 1918-1975

Notatki abpa Antoniego Baraniaka

Słowo arcypasterskie z okazji 25 rocznicy śmierci Augusta Kardynała Hlonda

lista otrzymujących periodyk M. Winowskiej „Służba”

Eröffnung einer neuen Kriege Kirche in Erdberg

Karta wstępu

Mitteilungsblatt der schlesischen und pommerschen Kämpfer für Völkerfrieden und Volker Sprache

Kardinal Hlond ein Deutschenfeind?

Relatio secreta

Tekst programu akademii z okazji prymicji ks. Augusta Hlonda

Odezwa Komitetu Budowy Pomnika ku czci kard. E. Dalbora

Akt erekcyjny odbudowanej katedry św. Jana w Warszawie

Rada Polonii Amerykańskiej. Rezolucja

Protokół z konferencji dotyczącej materiałów do biografii Prymasa polski Augusta Hlonda

Ewentualne tematy do numeru „Naszej Przeszłości” poświęcone Księdzu Kardynałowi Augustowi Hlondowi

Motto do numeru „Naszej Przyszłości” poświęconego kard. A. Hlondowi

Pierwotny plan księgi pamiątkowej ku czci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Księga pamiątkowa ku czci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski /Projekt II/

Projekt tomu „Nasza Przeszłość” poświęconego kard. A. Hlondowi

Ostateczny układ treści tomu 42 „Nasza Przeszłość” poświęconego w całości kard. A. Hlondowi w 25-tą rocznicę zgonu, Kraków 1974

Kirył Sosnowski do abpa Antoniego Baraniaka - 23.08.1965

Kirył Sosnowski do abpa Antoniego Baraniaka - 10.08.1965

Zakład Historii Kościoła Katolickiego w Polsce okresu II wojny światowej

Notatka w sprawie „Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza” /momenty niepokojące/


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2245 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone