Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 3

Tom VI, część 3 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1969

 

Nota bibliograficzna


I. PRACE SEMINARYJNE POŚWIĘCONE KARDYNAŁOWI A. HLONDOWI

Ks. Antoni Gabrel SDB, Rada Społeczna przy Prymasie Polski 1934-1939

- Wstęp
- Rozdział I. Tło społeczno-gospodarcze Polski lat trzydziestych oraz Rada Społeczna przy Prymasie Polski
- Rozdział II. Odezwa Rady Społecznej przy Prymasie Polski
- Rozdział III. Wytyczne Rady Społecznej przy Prymasie polski w sprawie zawodowej organizacji społecznej
- Rozdział IV. Problem wiejski w naświetleniu Rady Społecznej przy Prymasie Polski
- Rozdział V. Uwłaszczenie pracy
- Zakończenie
- Bibliografia
- Spis treści

Stanisław Wilk SDB, Kardynał Hlond w świetle wspomnień

- Wstęp
- I. Sylwetka zakonna kard. Hlonda
- II. Pasterz i Książę Kościoła
- III. Działacz społeczno-kulturalny
- IV. szczery Patriota
- V. Kardynał Hlond jako człowiek
- VI. Mąż wiary, modlitwy i cierpienia
- Zakończenie
- Przypisy


II. ARTYKUŁY PRASOWE

Ks. dr August Hlond, salezjanin mianowany Administratorem Apostolskim nowej diecezji śląskiej. Artykuł redakcji „Pokłosia Salezjańskiego”

Na pożegnanie biskupa dr Hlonda. Artykuł „Kattowitzer Zeitung” z 7.10.1926

Nowy Prymas Polski. Artykuł z okazji nominacji bpa A. Hlonda na stolicę prymasowską w Gnieźnie i w Poznaniu

Ksiądz Prymas /Artykuł redakcyjny z okazji 25-lecia kapłaństwa kard. A. Hlonda/

St. K. Srebrny jubileusz ks. Kardynała Prymasa dr Hlonda

Niwa, nr 25, s. 300, Płock - 1932. Na fali życia. Zajazd antychrysta /artykuł na marginesie artykułu Czesława Przymusińskiego „Klerykalizm jako doktryna polityczna”/

Głos Prymasa o katolickie zasady moralne

O wywiadzie kard. A. Hlonda do gazety „Reichspost” w 1937

Odpowiedź Kardynała Hlonda na propozycje Gestapo. Streszczenie rozmowy kard. Hlonda z oficerem Gestapo przez kapelana ks. Prymasa, ks. Bol. Filipiaka

U mogiły zmarłego Prymasa Polski

Redakcja „Młodego Hufca”. Ksiądz Prymas wśród druhów

Red. „Młodego Hufca”. Prymas Polski przemawia do młodzieży

Maria Winowska, „Jego ostatnie słowa”

Ks. Stanisław Kosiński SDB, O właściwą interpretację faktu /na marginesie pewnego artykułu/

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Kardynał August Hlond a Francja

Ks. Stanisław Kosiński SDB, posłannictwo Kościoła w życiu narodu na kanwie wypowiedzi kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Ks. Stefan Pruś SDB, Auxilium christianorum. Studium dogmatyczno-historyczne

Ks. Stefan Pruś SDB, Imię Wspomożycielki na ustach Kardynała Augusta Hlonda


III. WSPOMNIENIA O KARD. A. HLONDZIE

Bernard Chrzanowski, były kurator okręgu poznańskiego. „Dwaj kardynałowie”

Ks. Hieronim Goździewicz, August Kardynał Hlond w moich wspomnieniach

Joseph Gulden, Audienz bei Kardinal Hlond

Ks. dr Józef Nęcek SDB, Wspomnienie pośmiertne z Wrocławia /reportaż z uroczystości żałobnych we Wrocławiu ku czci kard. A. Hlonda, Prymasa Polski/

Marian Romeyko, Ze wspomnień attaché wojskowego. Część III

Ks. Artur Słomka SDB, Wspomnienia

Franciszek Szkopek, koadiutor salezjański. Moje wspomnienie o ś.p. Kardynale Prymasie

R. U. Między Polakami i Niemcami. Wspomnienia o Księdzu Kardynale Hlondzie

Amerykański ksiądz przyspieszaj wyjście na wolność salezjańskiego Kardynała Hlonda w Niemczech

Lois Weinberger, „Tatschen, Begegnungen und Gespräche”

Wspomnienia Sióstr Serca Jezusowego w polskiej wsi o Kardynale Hlondzie, Prymasie Polski


IV. FRAGMENTY KSIĄŻEK, POŚWIĘCONE OSOBIE KARD. A. HLONDA

Ks. Bolesław Filipiak, Listy z Rzymu. Roma 1968

Władysław Folkierski, Od boskiej do nieboskiej komedii. Szkice z zakresu europejskiej psychologii religijnej

Generał Józef Haller, „Pamiętniki”. Z wyborem dokumentów i zdjęć

Kardynał A. Hlond a ks. Jan Korzonkiewicz, fragmenty wypowiedzi w zbiorowej książce ku czci ks. J. Korzonkiewicza, redaktora seminarium krakowskiego p.t.: „X. Jan Korzonkiewicz, życie i działalność”

Andrzej Micewski, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej. Szkice

Stanisław Piotrowski, Dziennik Hansa Franka

Ks. Ignacy Posadzy, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, Z przedmowy do książki ks. prał. Filipiaka B., Dziekana Roty Rzymskiej pt.: „Listy z Rzymu”

Tadeusz Walichnowski, Izrael a NRF

Feliks Widy-Wirski, „Nie każdemu pokoleniu dane było to przeżyć...


V. PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE I ŻAŁOBNE

Przemówienie ks. Ignacego Posadzego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców z okazji przybycia kard. A. Hlonda na zakończenie rekolekcji kapłańskich w domu tegoż Towarzystwa, Poznań 23 VIII 1945

Ks. abp Antoni Baraniak, metropolita poznański. Ś.p. Kardynał Hlond. Przemówienie żałobne wygłoszone na nabożeństwie w katedrze warszawskiej w 10-tą rocznicę śmierci kard. A. Hlonda 22 X 1948 - 1958

Ks. abp Antoni Baraniak, metropolita poznański, Koferencja J. E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka wygłoszone we Wrocławiu, dnia 2.IX.1965 roku

- I. Postać Kardynała Augusta Hlonda
- II. Założyciel polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
- III. Jako czciciel Matki Boskiej
- IV. Zakończenie

Kazanie księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka wygłoszone w Warszawie w 20-tą rocznicę śmierci ś.p. Księdza Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Drogowskaz ku nowej Polsce... Przemówienie wygłoszone po poświęceniu pomnika Kardynała Augusta Hlonda w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 23 IV 1964

- Posiew ofiary życia Kardynała Prymasa Hlonda - Powrót Polski na prastare historyczne szlaki
- Człowiek wielkich historycznych dróg
- Mąż Boży - wzór życia i umierania
- Wzrok daleko patrzący w przyszłość Polski i Kościoła
- Maryjny testament Prymasa Hlonda

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Z przemówienia na uroczystościach wrocławskich


VI. NEKROLOGI

Nekrolog zamieszczony w kronice diecezjalnej warmińskiej ku czci kard. Augusta Hlonda

Nekrolog „Znaku” pośw. pamięci kard. A. Hlonda

Orędzie Admninistratora Apostolskiego Teodora Benscha do duchowieństwa i wiernych po zgonie Prymasa Polski


VII. WYPOWIEDZI O KARDYNALE HLONDZIE

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Przedsłowie do zbiorów pism kard. A. Hlonda „Acta Hlondiana”

Wypowiedzi o kard. A. Hlondzie zawarte w Księdze Pamiatkowej z okazji wystawy poświęconej Kardynałowi Prymasowi w XX-lecie jego zgonu w bazylice warszawskiej 22 X 1948 - 22 X 1968

Wpisy w Księgę Pamiatkową ku czci Kardynała A. Hlonda, Prymasa Polski


VIII. WIERSZE POŚWIĘCONE OSOBIE KARD. A. HLONDA

Ks. Jan Bączkiewicz, Prymasowi w hołdzie

Stanisław Gliński, adwokat, „Echa przelotu Prymasa Polski”

P. W., Hołd polskich dzieci

Ks. Ewaryst Nawrowski, [Wesele, radość dzisiaj w krąg...]

Rządź nami Arcykapłanie!

Ks. Stefan Durzyński, W hołdzie Kardynałowi A. Hlondowi

Ks. prof. Marcin Jankowski SDB, Na złote gody ślubów zakonnych ks. Prymasa Kardynała Augusta Hlonda

W. Bursiak, Na śmierć Prymasa Polski

S. Magdalena, Albertynka, Zgon Kardynała

Ks. Stefan Durzyński, Serce Prymasa Polski!

Ks. Stefan Durzyński, Do Wielce Czcigodnego - nam wszystkim jakże drogiego Towarzystwa Chrystusowego na ręce Najprzewielebniejszego Przełożonego Generalnego Księdza Ignacego Posadzego

Ks. Henryk Szydlik SDB, W rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski


IX. KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Rzemiosło poznańskie w hołdzie ks. Prymasowi

Komunikat KAPu

Komunikat. Zmiana na stanowisku Prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu

W sprawie hr Stanisława Tyszkiewicza

Fałszywa notatka dostarczona przez p. Janikowskiego

Sprawozdanie Czesławy Wolniewiczównej w sprawie t.zw. objawień w Słupi pod Środą Pozn.

Sprawozdanie z otwarcia wystawy poświęconej życiu i działalności kard. A. Hlonda z okazji 20-lecia jego zgonu w Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie dnia 22 X 1968 roku


XI. INNE PISMA ODNOSZĄCE SIĘ DO OSOBY KARD. A. HLONDA

Ankieta dotycząca życia i działalności kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski /ułożył ks. Stanisław Kosiński SDB/

Ankieta dotycząca życia i działalności kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski /dla celów biograficznych/

Personalia kard. Augusta Hlonda na podstawie kartoteki archiwum Tow. Sal. w Turynie

510. Discours du pape Pie XII en la pete de st. Eugene


X. FRAGMENTY Z KRONIK DOTYCZĄCE OSOBY I DZIAŁALNOŚCI KARD. HLONDA

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 9. Rok 1926-1929

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Poznaniu przy ulicy Wronieckiej 9. Tom II od r. 1930

Z kroniki Domu Salezjańskiego na Rakowniku w Ljubljanie z okazji pobytu kard. A. Hlonda w Lublanie czerwiec 1935

Wyciąg z kroniki domowej Zgromadzenia Sióstr Najświetszego Serca Jezusowego w Polskiej Wsi

Kronika Towarzystwa Chrystusowego d. W. 1.X.1945 - 31.XII.1952 r.

Wizytacja J. Em. ks. Kard. Prymasa Polski Augusta Hlonda w Strzelcach Kutnowskich


XII. PISMA URZĘDOWE DOTYCZACE OSOBY KARD. A. HLONDA

Dekret nominacyjny ks. Augusta Hlonda na Administratora Apostolskiego Górnego Śląska

Protokół otwarcia grobu i wyjęcia trumny kard. A. Hlonda 21 X 1958


XIII. PISMA URZĘDOWE WYDANE PRZEZ KARD. A. HLONDA

W sprawie kazań o Akcji Katolickiej

Dekret [dla ks. K. Świetlińskiego TChr]

Dekret o założeniu Rady Społecznej

W sprawie przywilejów administratorów apostolskich dla Ziem Odzyskanych

Nominacja ks. dra Teodora Benscha na Administratora Diecezji Warmińskiej


XIV. MEMORIAŁY PISANE DO KARD. HLONDA

Memorjał ks. Mariana Niteckiego w sprawie pism o charakterze pornograficznym w szkole

W sprawie wyborów

List-memoriał „Polaka” do kard. A. Hlonda


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2699 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone