Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 7

Tom VI, część 7 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks treści w części VII-mej T. VI Dokumentacji „Acta Hlondiana”


I. DOKUMENTY URZĘDOWE I INNE ZAPISKI DOTYCZĄCE RODZINY KARD. A. HLONDA

Świadectwo chrztu rodziców kard. A. Hlonda

Świadectwo ślubu rodziców kard. A. Hlonda

Świadectwo śmierci rodziców kard. A. Hlonda

Świadectwo chrztu rodziców ojca kard. A. Hlonda

Świadectwo chrztu rodziców matki kard. A. Hlonda

Świadectwo ślubu rodziców matki kard. A. Hlonda

Odpis aktu kupna

Nieruchomość. Brzezinka t. XII wykaz 456, powierzchnia 3 ha 46 ar 93 m2

Morcin Dubiel Fundator R.P. 1871


II. DOKUMENTY URZĘDOWE I INNE ZAPISKI DOTYCZĄCE ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARD. A. HLONDA /METRYKI I RÓŻNE AKTA/

Metryka chrztu kard. Augusta Hlonda według księgi chrztów parafii N. Serca Jezusowego w Mysłowicach

Świadectwo chrztu kard. Augusta Hlonda

Świadectwo odejścia ze szkoły Augusta Hlonda

Świadectwo zdrowia Augusta Hlonda, wystawione 7 VII 1893 r.

Wykaz wykładów i stopni akademickich kl. A. Hlonda na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 1898-1900

Katalog promowanych na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie za lata 1898-1899

Pismo dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie do ks. dr Alfonsa Schletza, redaktora „Nasza Przeszłość” - w sprawie świadectwa dojrzałości kl. Augusta Hlonda

Wypis z albumu studiujących Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Filozoficzny: dotyczący studiów ks. Augusta Hlonda

Dokumenty dotyczące święceń kapłańskich kard. A. Hlonda

Pismo bpa Anatola Nowaka do ks. Emenuela Manassero z zawiadomieniem o tonsurze i święceniach niższych kl. Augusta Hlonda i innych kleryków salezjańskich

Litterae dimissoriae ks. Michała Ruy, Generała Tow. Sal. dla kl. Augusta Hlonda do święceń subdiakonatu

Ks. Emanuel Manassero, dyr. Zakł. Sal. w Oświęcimiu do Kurii Krakowskiej w sprawie święceń subdiakonatu kl. Augusta Hlonda

Zaświadczenie bpa Anatola Nowaka o udzielenie święceń subdiakonatu kl. Augustowi Hlondowi w Krakowie 18 III 1905

Litterae dimissoriae dk. Michała Ruy, Gen. Tow. Sal. dla subd. Augusta Hlonda celem otrzymania święceń diakonatu

Pismo ks. Em. Manassero, Dyr. Zakładu Sal. w Oświęcimiu do Kurii Krakowskiej w sprawie święceń wyższych kleryków: subdiakona A. Hlonda i min. Stan. Pływaczyka

Zaświadczenie bpa Anatola Nowaka o udzieleniu wyższych święceń kl. A. Hlondowi, St. Rogoszowi i St. Pływaczykowi

Litterae dimissoriae ks. Michała Rua, Gen. Tow. Sal. dla diakona A. Hlonda do święceń kapłańskich

Pismo ks. Emanuela Manassero do Kurii Krakowskiej w sprawie święceń kapłańskich diak. A. Hlonda

Świadectwo święceń kapłańskich A. Hlonda wystawione przez bpa Anatola Nowaka, sufragana krakowskiego

Pismo Kongregacji Konsystorialnej w sprawie uiszczenia taksy za Bullę nominacyjną na arcybiskupstwa Gniezn. i Pozn.

Paszport dyplomatyczny kard. Augusta Hlonda

Nominacja kard. A. Hlonda na członka Kongregacji dla Kościoła Wschodniego

Świadectwo śmierci kard. Augusta Hlonda, wydane za zasadzie ksiąg metrykalnych


III. MEMORIAŁY, SPRAWOZDANIA I INNE PISMA 1921-1948

Gründe für die Ausbildung das Klerus der Delegatur Oberschlesien an einer polnischen Universitat

Odpowiedź na List pasterski Episkopatu Polski z okazji wyborów - Warszawa grudzień 1927

List otwarty senatora Stanisława Nowaka, prezesa Związku polskiego Nauczycielstwa szkół Powszechnych do Episkopatu Polski

Panu St. Nowakowi w odpowiedzi

Memoriał w sprawie chrześcijańskiego pisma literackiego

Bolesław Podhorski, Sprawa kalendarza prawosławnego w Polsce

Sprawozdanie o położeniu Polski w czasie okupacji 1941

Sprawozdanie z audiencji u Ojca Świętego Piusa XII w dniu 18 maja 1940 r. o godz. 13-tej w Watykanie

Protokół Komisji Głównej Episkopatu odbytej w dniu 22 października 1946 r. w Warszawie

W sprawie oświadczenia „grona pisarzy i działaczy katolickich”

Sprawozdanie z wizyty ks. A. Baraniaka, sekretarza kard. A. Hlonda w Ministerstwie Spraw Zagran. w sprawie przyjazdu kard. B. Griffina. Warszawa 1947


IV. REPORTAŻE I SERWISY PRASOWE DOT. KARD. A. HLONDA 1926-1948

W przededniu intronizacji ks. Prymasa

Wybór projektu na świątynię Opatrzności Bożej

Nominacja kard. Ahlonda na członka Kongregacji dla Spraw Kościoła Wsch.

Z posiedzenia Komisji Prawnej Episkopatu Polskiego

Święto rodziny

Ksiądz Prymas Hlond we francji - czerwiec 1934

Odwiedziny Wydawnictwa Katolickiego w Paryżu „La bonne presse”

Komisja Prawna Episkopatu Polski [1]

Komisja Prawna Episkopatu Polski [2]

Kardynał Prymas Hlond koronuje obraz M.B. Pokoju w Rzymie

Zjazd Polaków z zagranicy w Warszawie - sierpień 1934

Z pobytu księży biskupów polskich w Argentynie w 1934 r.

Kandydatura Prymasa Hlonda na papieża

Ks. Prymas Hlond najpoważniejszym do tiary

Komisja weryfikacyjna członków conclave

La eventualità di un Papa straniero

Die kath. West-Ukraine unter der Belschewisten-Herrschafft

La sorte dei Polacchi deportati in Russia

Polish Cardinal liberaded

Jak się odbyło uwięzienie Kardynała Hlonda

„No traitors in Poland” - says Cardinal Hlond

Cardinal Hlond freed by American troops

Cardinal’s liberation

Cardinal Hlond back in Poland

Z tygodnia

Kard. Hlond w Poznaniu

Powrót Prymasa Polski

Kard. Hlond wyjechał bez wizy warszawskiej

Prymas Polski w koszarach Bessière

Oświadczenie Prymasa Polski

Prymas Polski wraca do Polski

Brak wiadomości o kard. Hlondzie

Prymas Polski objął znowu rządy swoich obu archidiecezyj

Serwisy prasowe „Osservatore Romano” 7 IX - 7 XII 1939

- Funzione propiziatrice celebrata dal Cardinale Hlond
- L’arrivo dell’Emmo Cardinale Hlond
- [Serwis z dn. 22.09.1939]
- L’udienza ponificia dei Polacchi residenti in Roma
- Il radiomessagio del Cardinale Hlond
- I ringraziamenti del Cardinale Hlond agli Ungheresi
- L’Em.mo Cardinale Hlond interviene ad una festa in onore della Beata Maria Mazzarello
- In onore della Beata Maria Mazzarello. Otto Em.mi Poroporati ed una folla di personalità assiste alle celebrazioni
- Un radio messaggio del Cardinale Hlond
- Una pastorale del Cardinale Hlond

O liście kard. A. Hlonda z okazji 95eciolecia śmierci św. Wojciecha

List pasterski Prymasa polski w Osservatore Romano

Notatka o pamiątkowej książce ku czci św. Wojciecha 997-1947

List pasterski kard. A. Hlonda z okazji 950-lecia /Wzmianki męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, Patrona Polski w prasie zagr. belgijskiej/

- Lettre pastorale de S.E. Le Cardinal Primat de Pologne pour le 950eme anniversaire du martyre de Saint Adalbert
- La lettre pastorale du Cardinal Hlond
- En marge de la lettre pastorale du Cardinale Hlond

Na zebraniu okręgu 20-go Rady Polonii odczytano list od Prymasa Polski

Kardynał Hlond za Polską Ludową

Rabin krytykuje postępowanie Kardynałów Hlonda i Sapiehy

Poznań żegna ks. kard. Prymasa

„Powaga Kościoła wzrosła”

Dead Cardinal named in Warsaw trial

Prymas polski kard. Hlond powraca do zdrowia

Zgon Kardynała Hlonda

Le esequie e la sepoltura del Cardinale Hlond

Ostatnia droga Kardynała Hlonda

Messa di suffragio a New York per il Cardinale Hlond

Dziesiąta rocznica śmierci ks. Kardynała Hlonda

Przeniesienie zwłok ks. Kardynała Augusta Hlonda

Nabożeństwo w rocznicę śmierci Kardynała Hlonda

Odsłonięcie pomnika Kardynała Hlonda

O pomniku kard. A. Hlonda w katedrze warszawskiej

Reportaże i sprawozdania

- Prymas Polski w Paryżu po uwolnieniu z niewoli niemieckiej
- Kardynał Hlond przyjął Nuncjusza Papieskiego
- Jan Baliński-Jundziłł, Prymas Polski w Paryżu
- Dr Władysław Nowakowski, Korespondencja z Rzymu. Przyjazd ks. Prymasa
- Ze sprawozdania uczestnika czechosłowackiej delegacji na uroczystości świętowojciechowe w Gnieźnie

Ks. Henryk Majewski, Konsekracja ks. Biskupa dr Mariana Jankowskiego

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Prymasa polski ks. Kardynała Hlonda

Przeniesienie zwłok ś.p. księdza Kardynała Prymasa Augusta Hlonda do kaplicy Prymasów w katedrze warszawskiej


V. FRAGMENTY KSIĄŻEK, POŚWIĘCONYCH KARD. A. HLONDOWI, PRYMASOWI POLSKI

Ks. Eugeniusz Dąbrowski, Konfrontacje. Drogi rozwoju współczesnej biblistyki Nowego Testamentu

Drohojowski Jan, Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne

Mieczysław Haiman, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873-1948

Ks. dr Wacław Jezusek, Męczeński koniec Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego Biskupa Płockiego

Kazimierz Marian Morawski, Źródło rozbioru Polski. Studia i szkice ery Sasów i Stanisławów

Jesephus Nowacki, De Archiepiscopi Gnesnensis dignitate ac praerogatibus primatiali

Helmut Holzapfel, Tausend Jahre Kirche Polens

Ks. Franciszek Rutkowski, Arcybiskup Jan Cieplak

Ks. Franciszek Rutkowski, Biskup Antoni Malecki 1861-1935

Studia z dziejów Ruchu Ludowego - 1969 ofiarowane Czesławowi Wycechowi w 70 rocznicę urodzin

Ks. Marian Wolniewicz, Studium Pisma Świętego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu w latach 1935-1939

Ks. Aleksy Petrani, Nauka Prawa Kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku

Z przedmowy do „Actes et documents du Saint Siége”


VI. PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE I PANEGIRYKI ŻAŁOBNE KU CZCI KARD. A. HLONDA

Przemówienia w języku włoskim wygłoszone ku czci kard. Augusta Hlonda w czasie jego pobytu w Zakładach Salezjańskich we Włoszech

- Przemówienie I-sze /bez daty/
- Przemówienie II-gie /bez daty w Lombriasco/
- Trzecie przemówienie - 26.VI.38

Przemówienie kard. Jean Verdier, abpa Paryża podczas oficjalnego przyjęcia Kardynała Augusta Hlonda w pałacu arcybiskupim 30 maja 1934

Przemówienie wygłoszone w prokatedrze warszawskiej - 24.10.1948 r.

Ks. Antoni Colbacchini, misjonarz salezjański, współnowicjusz Kardynała Augusta Hlonda /1896-1897/, Przemówienie wygł. na nabożeństwie żałobnym za duszę kard. A. Hlonda

Ks. Inf. Bolesław Filipiak, dziekan Roty Rzymskiej, Przemówienie radiowe w 5-tą rocznicę śmierci kard. A. Hlonda. Watykan - 22 X 1953

Z przemówienia kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski wygłoszonego w Pęcherach 16 IV 1959 z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Antoniego Hlonda /Chlondowskiego/

Bp Bronisław Dąbrowski, Sekretarz Episkopatu Polski, August Kardynał Hlond, Prymas Polski + 22 X 1948


VII. PRZEMÓWIENIA OJCA ŚW. PIUSA XII W CZASIE WOJNY 1939-1945, DOTYCZĄCE SPRAWY POLSKIEJ I POKOJU

Przemówienie Piusa XII do Polaków w Castelgandolfo 30 IX 1939

Papieska alokucja wigilijna do Kolegium Kardynałów (24.XII.1939)

- W wielkim świetle wiary
- Ponad burzami świata
- Wśród złowrogiego huku armat
- Nadludzkie wysiłki dla zapobieżenia wojnie
- O pokój sprawiedliwy i honorowy
- Bóg tak chce
- U żłobka Króla pokoju

Z przemówienia wigilijnego Ojca św. Piusa XII wygłoszonego do Kolegium Kardynalskiego w Watykanie 24 XII 1940

- Nuove esigenze dell’apostolato
- Pagine dolorose della storia del mondo
- Prigionieri - dispersi profughi
- I presupposti di una pace giusta e duratura
- Aspirazioni verso un nuovo ordinamento
- Le condizioni per un vero e solido ordinamento


VIII. ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE O KARD. AUGUŚCIE HLONDZIE /PRZEDRUKI/

Ks. Wacław Eborowicz, Pelplin, Prymas Hlond we wrześniu 1939. Z dziennika Kardynała

Ks. Biskup Józef Gawlina, Ks. Prymas Hlond jako biskup śląski

- Sytuacja na Górnym Sląsku
- Pierwsze kroki Administratora Apostolskiego
- Tarcia i walki
- Zjazd Katolicki i Rok Święty

Eugeniusz Jarra, Kardynał August Hlond - czciciel Maryi

Ks. Bolesław Kominek, Administrator Apostolski, Utraciliśmy ojca i przyjaciela

Ks. Jan Rostworowski T.J. Śp. Ksiądz Kardynał Hlond, Prymas Polski

Adam Grzymała-Siedlecki, Listy prymasowskie Jego Eminencji ks. Kardynała Hlonda

- Starożytność
- Żywotność w działaniu
- Żołnierskość
- Poczucie odpowiedzialności
- Polskość

Kazimierz Szwarcenberg Czerny, Jak Niemcy uwięzili Kardynała Prymasa Hlonda

O. Jacek Woroniecki O.P. „Sollicitudo omnium ecclesiarum” /2Kor 11,28/


IX. INDEKS MATERIAŁÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DO OKRESU WOJENNEGO /1939-1945/ KARD. AUGUSTA HLONDA, ZAWARTYCH W ACTA HLONDIANA

Nota do indeksu materiałów bibliograficznych do okresu wojennego kard. Augusta Hlonda /1939-1945/ znajdujących się w Acta Hlondiana

Materiały bibliograficzne zawarte w „Acta Hlondiana” do działalności kard. A. Hlonda w okresie wojennym 1939-1945 /w układzie chronologicznym/

- I. Pisma kard. A. Hlonda 1939-1945
- II. Korespondencja kard. A. Hlonda 1939-1945
- Korespondencja ks. abpa A. Baraniaka, Metrop. Pozn. dot. kard. A. Hlonda
- III. Dokumentacja związana z działalnością kard. A. Hlonda w czasie wojny 1939-1945
- Uzupełnienie materiałów do okresu wojennego kard. A. Hlonda zawartych w części siódmej, Tomu VI Dokumentacji Acta Hlondiana

Indeks osób do materiałów zawartych w Acta Hlondiana za okres 1939-1945

Indeks urzędów, instytucyj i osób anonimowych

Uzupełnienie indeksu


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2687 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone