Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

t. III

43. List okrężny

Zakończenie roku.


 

Carissimi!

l znowu wskazówka na zegarze dziejowym posunęła się naprzód o jeden rok. Ostatnie uderzenie młota zegarowego, żegnające rok ubiegły, to chwila podsumowania łask i dobrodziejstw Bożych, wyników i strat. To chwila, by paść na kolana i dziękować Bogu za Jego nieskończone miłosierdzie względem nas.

l rok 1949 upłynął nam pod znakiem wyraźnie odczuwalnego bło­gosławieństwa Bożego, l w tym roku roztaczała nad Towarzystwem swą przemożną macierzyńską opiekę nasza Niebieska Pani.

Ku chwale Chrystusa Wodza naszego i Jego Niepokalanej Matki podajemy krótkie zestawienie ważniejszych spraw i obecnego stanu Towarzystwa.

Ważne wydarzenia

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było wysłanie przez arcybiskupa protektora prośby do Rzymu o przyznanie Towarzystwu „decretum laudis". Do prośby załączone były opinie 9 biskupów ordynariuszy tych diecezji, w których kapłani Towarzystwa w czasie wojny pracowali lub obecnie jeszcze pracują.

Innym wydarzeniem radosnym to wyjątkowo duży napływ kandydatów do nowicjatu kleryków - największy z wszystkich lat powojennych w domu poznańskim.

Kapłani

Liczba 65 kapłanów w Towarzystwie w ubiegłym roku nie zwiększyła się. Spowodowana wojną przerwa sprawie, że dopiero w 1951 roku najstarszy kurs kleryków, odbywający studia teologiczne, wzmocni nasze szeregi kapłańskie. Kapłani Towarzystwa pracują w następujących terenach:

Francja

Dwie ważne placówki Bruay i Montigny są nadal obsługiwane przez naszych kapłanów. Pracują w nich ks. Cz. Pawlak, ks. Z. Delimat, ks. M. Gutowski i ks. St. Malec. Pomaga im ks. J. Grzelczak, który ukończył w tym roku studia wyższe w Paryżu.

Niemcy

Ks. W. Mrozowski i ks. J. Okos sprawują opiekę duszpasterską nad rodakami w Westfalii i Nadrenii. Ks. J. Kubica duszpasterzuje nadal w ośrodku duszpasterskim w Biberach. Ks. Cz. Kiek, który poprzednio był duszpasterzem Polaków we Frille, jest obecnie prefektem w gimnazjum polskim w Lippstadt.

Administracja apostolska Pomorza Zachodniego

Pracuje tu 30 kapłanów oraz 3 braci. W pracy duszpasterskiej po­magają im 24 siostry zakonne, rekrutujące się z czterech zgromadzeń zakonnych. Kapłani nasi obsługują tu 22 parafie z 152 kościołami sukursalnymi oraz ze 183.949 wiernych (według schematyzmu na rok 1949). Parafie te rozmieszczone są na terenie dekanatu stargardzkiego (dziekan ks. A. Piłat), nowogardzkiego (dziekan ks. W. Perz), szczecińskiego (wicedziekan ks. J. Kinder) i kamieńskiego (wicedziekan ks. P. Kowalówka):

Administracja pasterska Dolnego Śląska

Prócz obsługi kościoła w Ziębicach, administrator apostolski ks. K. Milik powierzył Towarzystwu dwie parafie znajdujące się w okolicy Ziębic: Krzelków - adm. par. ks. St. Fietko oraz Wigańcice adm. par. ks. T. Szkarłat. Prócz tego Towarzystwo obsługuje kapelanie Sióstr Służebniczek NMP w Kudowie. Na terenie Administracji przebywa ogółem 8 kapłanów Towarzystwa.

Diecezja chełmińska Ks. S. Kaczmarek jest administratorem parafii w Hallerowie.

Archidiecezja poznańska

Ks. T. Myszczyński jest administratorem parafii Chojnica-Morasko. Ks. T. Breithaupt pełni funkcje kapelańskie i duszpasterskie w Kiekrzu.

W domu Towarzystwa w Puszczykowie przebywa 2 kapłanów.

W Domu Głównym w Poznaniu jest obecnie 8 kapłanów. Trzech z nich wykłada filozofię oraz inne przedmioty klerykom naszego semi­narium duchownego. Trzech innych odbywa studia na Uniwersytecie Poznańskim.

Ogólna liczba wiernych znajdujących się pod opieką duszpasterską kapłanów Towarzystwa w kraju i za granicą wynosi około 250.000 dusz. Ochrzczono na terenie naszych parafii blisko 8.000 dzieci. Liczba związków małżeńskich zawartych cofnęła się w tym roku o 25%, nie przekraczając ogółem 3.000. Natomiast liczba Komunii św. wzrosła w tym roku do około 550.000.

Kapłani nasi obsługują łącznie 32 parafie ze 196 kościołami sukursalnymi. Niektóre kościoły zostały w tym roku wyremontowane. Przybyły nowe ołtarze, stacje Drogi Krzyżowej, chorągwie i obrazy świętych. Ogólne inwestycje poczynione w tym roku przekroczyły sumę 8.000.000 zł.

W 12 parafiach odbyły się w tym roku misje, nie licząc rekolekcji wielkopostnych i stanowych.

Studia wyższe

Dnia 17 marca ubiegłego roku ks. J. Grzelczak otrzymał na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu doktorat z dogmatyki z predykatem „magna cum laude". W Rzymie ks. W. Przekop uzyskał z prawa kanonicznego doktorat z predykatem „cum laude". Księża T. Okroy i Z. Szwajkiewicz uzyskali w Rzymie stopnie licencjatu. Ks. Cz. Kamiński kończy pracę doktorską z prawa kanonicznego. Trzej inni kapłani przygotowują się do magisterium z przedmiotów humanistycznych.

Klerycy

Obecnie jest 33 kleryków profesów. Pięciu z nich odbywa studia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, 10 studiuje filozofię w Seminarium Duchownym Towarzystwa, 18 przebywa w Niższym Seminarium Duchownym w Ziębicach, przygotowując się do wielkiej matury.

Nowicjat kleryków

Dnia 7 czerwca br 65 kandydatów rozpoczęło w Ziębicach nowicjat kanoniczny. Nowicjat opuściło 2 z nich. Wszystkich nowicjuszy łącznie z 2 nowicjuszami poprzedniego rocznika jest obecnie 65. Magistrem nowicjatu jest ks. St. Grabowski, socjuszem - ks. W. Szczęsny.

Seminarzyści

Niższe Seminarium Duchowne w Ziębicach liczy w trzech klasach 102 seminarzystów - kl. Vlll-a 42, kl. IX-a 38, kl. X-a 22. Dyrektorem jest przełożony domu ziębickiego ks. S. Stańczak, ks. W. Śliwa jest prefektem i nauczycielem śpiewu. Ks. E. Gagajek uczy języka francuskiego i historii. Inne wykłady prowadzi zespół profesorów świeckich, mieszkających częściowo w naszym gmachu.

Bracia

Bracia profesi

Na początku roku było braci po ślubach 47. Przybyło w ciągu roku 9, ubyło 6. Ogólna liczba wynosi obecnie 51, w tym 21 profesów o ślubach zakonnych. Z tych jeden pracuje w Paryżu - br. W. Szynakiewicz, 1 przebywa w Godalming - br. S. Cieśla, 3 zajęci są na Pomorzu Zachodnim, 25 w Domu Głównym, 3 w Puszczykowie, 2 w Morasku, 16 w Ziębicach.

Bracia nowicjusze

Z początkiem roku było w Morasku 12 braci nowicjuszy. 9 nowicjuszy złożyło pierwszą profesję. 3 nowicjuszy zostało zwolnionych z nowicjatu lub opuściło go dobrowolnie. Nowicjat liczy obecnie 12 nowicjuszy. Magistrem nowicjatu jest ks. J. Otłowski.

Obecnie 15 aspirantów odbywa próbę aspirandatu w Domu Głównym. Dalszych kilku rozpocznie aspirandat w najbliższym czasie.

Towarzystwo liczyło więc pod koniec 1949 roku ogółem: 65 kapła­nów, 98 kleryków, 78 braci oraz 102 seminarzystów.

Wydawnictwo

Z powodu braku papieru działalność Wydawnictwa była w tym roku znacznie ograniczona. Mimo tych trudności wydano niektóre nowe książki i broszury: Muellera „Mały ceremoniał", „Nowy śpiewnik kościelny", książkę do nabożeństwa „Droga do Boga".

Nowy rok kroczy ku nam w swej niezwykłej tajemniczości. Tak się szczęśliwie składa, że to rok jubileuszowy, rok łaski i miłosierdzia Bożego. Toteż z bezgraniczną miłością i ufnością rzucamy się w Boże wszechmocne ramiona. Ufamy, że One nas i w tym roku przygarną do siebie z miłości. Miłość jednak należy potwierdzić ofiarą, bo tylko ofiara rodzi prawdziwe owoce. Stańmy się przeto w tym roku świętym ofiarą miłości - amoris victima. Stańmy się wszystkim dla wszystkich, aby wszystko Chrystusowi pozyskać.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, dnia 1 stycznia 1950 r.


Druk: LO III, s. 16-20.

Drukuj cofnij odsłon: 6006 aktualizowano: 2012-01-30 16:21 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone